Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Obec Kojatín 377716 se sídlem Kojatín 38 (dále jen: „správce“).

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 3. Správce nejmenoval‌ ‌pověřence‌ ‌pro‌ ‌ochranu‌ ‌osobních‌ ‌údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný a životní důležitý zájem, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

    v některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

      2. Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

3. Účelem zpracování osobních údajů je

 • osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a produkty. Při vyplnění formuláře pro kontaktování osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho požadavku či poptávky

4.  Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v případech, které naleznete vypsané u správce.

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy 

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46, 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopi e těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

VI. COOKIES

1.     Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

2.     Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

      Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.

      Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší. 

3.     Naše internetové stránky používají cookies, které:

      zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).

      zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.

      umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu.

      umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.

4.     „Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

5.     Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6.     „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

7.     Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

8.     Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

9.    Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

 

VII. Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním požadavku či poptávky z internetového formuláře potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Aktuální informace

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín, č. 8/2019

konaného dne 7.8.2019

 

 

 

Začátek: 17.00

Konec : 18.30

Přítomni: Ujčík Miroslav, Chromá Marie, Tesař Tomáš, Kenovský Zdeněk, Chromý Karel,

Ujčíková Lenka, Musil uboš

 

 

 

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Připomínky k zápisu č. 7/2019

 4. Odkup části pozemku p.č.24/1 -29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9

 5. Projednání smlouvy o dílo s firmou Colas

 6. Finanční a kontrolní výbor

 7. Změny rozpočtů

 8. Pachtovní smlouva

 9. Poptávka na odkup kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků 212/3 a 215

 10. Různé

   

         1.  

 

ad1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Usnesení 01/08/2019 Ověřovatelé zápisu jsou Tomáš Tesař a Zdeněk Kenovský. Zapisovatel je Marie Chromá. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad2)ZO bylo seznámeno s programem jednání

 

Usnesení 02/08/2019 ZO schvaluje program jednání

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad3) Po přečtení zápisu č.7/2019 nebyly připomínky

 

Usnesení 03/08/2019 ZO bere na vědomí

 

ad4) ZO projednalo odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále byla projednána směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín.Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019.

 

 

Usnesení 04/08/2019 ZO schvaluje odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále schvaluje směnu části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín. Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad5) ZO projednalo Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v dolní části obce směrem ke hřišti. Cena za dílo je ve výši 309 198,- Kč

 

Usnesení 05/08/2019 ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v částce 309 198,-Kč. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) ZO bylo seznámeno se zprávou finančního výboru a kontrolního výboru, kde nebylo shledáno žádných závad.

 

Usnesení 06/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

 

ad7)ZO bylo seznámeno se změnami rozpočtu

 

Usnesení 07/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

ad8)ZO projednalo Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst.

 

 

Usnesení 08/08/2019 ZO schvaluje Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad9) ZO projednalo možný prodej Kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků p.č.212/3 a p.č.215 o celkové rozloze 1751 m2.

 

Usnesení 09/09/2019 ZO schvaluje prodej Kulturního domu a přilehlých pozemků. Cena bude určena na základě znaleckého posudku. K jednání se zájemci je pověřen starosta obce Miroslav Ujčík. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad10) Různé

a)ZO bylo seznámeno se stavem nedostatečného třídění odpadů v obci

 

Usnesení 10a/09/2019 ZO schvaluje doobjednání dalších kontejnerů na plast a papír.

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

b) Bude zadána poptávka na strojní čištění víceúčelového hřiště. Pověřen Karel Chromý

 

 

Zapsal: Marie Chromá .......................................................

Ověřovatelé: Zdeněk Kenovský.........................................

Tomáš Tesař..................................................

Starosta: Miroslav Ujčík.....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 14.8.2019

Sňato: 31.8.2019


	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 29.7.2019
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m


zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 8/2019, které se bude konat dne 
7.8.2019 v 17:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.7/2018
4)Odkup části pozemku p.č.24/1 29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č.18/9
5) Projednání smlouvy o dílo fa Colas
6) Finanční a kontrolní výbor 
7)Změny rozpočtů
8)Pachtovní smlouva
9)Poptávka na odkup Kulturáku p.č.21 a přilehlé pozemky 212/3 a 215
10)Různé

Vyvěšeno dne: 29.7.2019
Sńato dne: 7.8.2019