Geografie

Administrativní uspořádání:

K obci Kojatín patří Spálený dvůr ve stejném katastrálním území.

Poloha:

10 km VSV od Třebíče, 470 m n.m.
16°00'12" v.d. - 16°02'24" v.d.
49°13'28" s.š. - 49°15'35" s.š.

Rozloha:

448 ha
zem. půda: 271,
orná: 238,
zahrady: 3,
louky: 25,
pastviny: 5,
lesy: 149,
vodní plochy: 5,
zastavěno: 3,
ostatní: 20

Pečeť:

průměr 18mm, v pečetním poli je, mezi dvěma stromy, obrácené srdce, pod srdcem písmena W K, obvod pečeti je lemován linkou, pečeť pochází z počátku 19. stol.

Počet obyvatel:

75 (mužů 31)

Počet domů:

44

Horopis:

nejvyšší bod:

návrší u železnice severně od žel. zastávky Kojatín - 488m

nejnižší bod:

rozhraní katastrálního území Kojatín-Smrk-Pozďatín u rybníka Štěpánek - 440m

nadmořské výšky objektů:

železniční zastávka Kojatín - 477m

Vodopis:

potoky:

přítok Vesníka 1,7km, tok u Spáleného dvora 1,0km

vodní plochy (m2):

Vesník (též Kojatínský rybník) 33863, Mrhovec (též Mrkovec) 7215, jezírko po zatopeném lomu

Doprava:

ČD:

žel. zastávka 1km východně na trati č. 252 Studenec - Křižanov

Autobus:

Trado-Bus s.r.o., č. 709320, zastávky: Kojatín, Kojatín - Spálený dvůr

 

 

Příroda:

U železniční zastávky je v lesíku malebné jezírko v zatopeném lomu. V lomu se při výstavbě žel. trati Studenec - Velké Meziříčí doloval kámen na stavbu.

Turistika:

Přes katastrální území přechází Zelená turistická Cesta generála Svobody, z nádraží Studenec do Hroznatína a Třebíče.

Památky:

kaplička P. Marie z r. 1879

   

Aktuální informace

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín, č. 8/2019

konaného dne 7.8.2019

 

 

 

Začátek: 17.00

Konec : 18.30

Přítomni: Ujčík Miroslav, Chromá Marie, Tesař Tomáš, Kenovský Zdeněk, Chromý Karel,

Ujčíková Lenka, Musil uboš

 

 

 

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Připomínky k zápisu č. 7/2019

 4. Odkup části pozemku p.č.24/1 -29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9

 5. Projednání smlouvy o dílo s firmou Colas

 6. Finanční a kontrolní výbor

 7. Změny rozpočtů

 8. Pachtovní smlouva

 9. Poptávka na odkup kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků 212/3 a 215

 10. Různé

   

         1.  

 

ad1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Usnesení 01/08/2019 Ověřovatelé zápisu jsou Tomáš Tesař a Zdeněk Kenovský. Zapisovatel je Marie Chromá. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad2)ZO bylo seznámeno s programem jednání

 

Usnesení 02/08/2019 ZO schvaluje program jednání

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad3) Po přečtení zápisu č.7/2019 nebyly připomínky

 

Usnesení 03/08/2019 ZO bere na vědomí

 

ad4) ZO projednalo odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále byla projednána směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín.Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019.

 

 

Usnesení 04/08/2019 ZO schvaluje odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále schvaluje směnu části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín. Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad5) ZO projednalo Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v dolní části obce směrem ke hřišti. Cena za dílo je ve výši 309 198,- Kč

 

Usnesení 05/08/2019 ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v částce 309 198,-Kč. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) ZO bylo seznámeno se zprávou finančního výboru a kontrolního výboru, kde nebylo shledáno žádných závad.

 

Usnesení 06/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

 

ad7)ZO bylo seznámeno se změnami rozpočtu

 

Usnesení 07/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

ad8)ZO projednalo Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst.

 

 

Usnesení 08/08/2019 ZO schvaluje Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad9) ZO projednalo možný prodej Kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků p.č.212/3 a p.č.215 o celkové rozloze 1751 m2.

 

Usnesení 09/09/2019 ZO schvaluje prodej Kulturního domu a přilehlých pozemků. Cena bude určena na základě znaleckého posudku. K jednání se zájemci je pověřen starosta obce Miroslav Ujčík. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad10) Různé

a)ZO bylo seznámeno se stavem nedostatečného třídění odpadů v obci

 

Usnesení 10a/09/2019 ZO schvaluje doobjednání dalších kontejnerů na plast a papír.

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

b) Bude zadána poptávka na strojní čištění víceúčelového hřiště. Pověřen Karel Chromý

 

 

Zapsal: Marie Chromá .......................................................

Ověřovatelé: Zdeněk Kenovský.........................................

Tomáš Tesař..................................................

Starosta: Miroslav Ujčík.....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 14.8.2019

Sňato: 31.8.2019


	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 29.7.2019
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m


zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 8/2019, které se bude konat dne 
7.8.2019 v 17:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.7/2018
4)Odkup části pozemku p.č.24/1 29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č.18/9
5) Projednání smlouvy o dílo fa Colas
6) Finanční a kontrolní výbor 
7)Změny rozpočtů
8)Pachtovní smlouva
9)Poptávka na odkup Kulturáku p.č.21 a přilehlé pozemky 212/3 a 215
10)Různé

Vyvěšeno dne: 29.7.2019
Sńato dne: 7.8.2019