Informace pro občany

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 ID datové schránky:ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Železniční jízdní řád pro období 2019/2020 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si Vás informovat, že v neděli 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový železniční jízdní řád pro období 2019/2020. Jízdní řád 2019/2020 na železnici vychází  z návrhů jízdních řádů, které Kraj Vysočina s vaší obcí v uplynulých letech opakovaně projednával,  změn v dálkové dopravě na rychlíkové lince Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno,  požadavků sousedních krajů  a nové smluvní úpravy vztahů mezi Krajem Vysočina a Českými dráhami, a. s. pro období 2019/2020 – 2028/2029. V příloze Vám posíláme tabulky železničního jízdního řádu pro tratě  250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Tišnov (– Brno),  256 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov,  257 Křižanov – Studenec. Jízdní řády jsou již také k dispozici v elektronické podobě v Centrálním informačním systému jízdních řádů a ve vyhledávačích spojení, např. IDOS. Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 97307/2019 Ing. Zikán/564 602 178 29. 11. 2019 dle rozdělovníku Čís. jednací: 97307/2019 Strana: 2 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si Vás požádat o informování občanů vaší obce o nových jízdních řádech na železnici, platných od 15. prosince 2019, například prostřednictvím úřední desky nebo informační tabule ve vaší obci, internetových stránek vaší obce nebo obecním rozhlasem. Níže uvádíme přehled koncepčních změn na jednotlivých tratích v severovýchodní části kraje. 250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Tišnov (– Brno)  je navýšen rozsah dálkové dopravy na rychlíkové lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno,  osobní vlaky v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou budou nově půlit interval rychlíků, a společně s nimi nabízet přibližně hodinový interval spojení z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou,  ve východním úseku trati ze Žďáru nad Sázavou do Vlkova u Tišnova a dále směrem do Jihomoravského kraje zůstává jízdní řád téměř beze změn. 256 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov  v úseku Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě je zaveden hodinový interval vlaků od brzkých ranních do pozdních večerních hodin,  vzhledem ke vzdálenějšímu umístění sídel od železničních zastávek a stanic ve středním úseku tratě budou z Nového Města na Moravě do Nedvědice provozovány vlaky základního dvouhodinového schématu,  v úseku Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě používá železniční dopravu cca 2,5 násobek cestujících ve srovnání s navazujícím úsekem tratě z Nového Města na Moravě do Nedvědice, a proto považujeme přizpůsobení nabídky tomuto zlomu poptávky za správné jak z koncepčního tak z rozpočtového hlediska;  v relacích Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem a Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov budeme pokračovat v postupném rozvoji nabídky autobusových linek prostřednictvím pravidelného intervalu spojů,  autobusová linka Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov bude nově v celém úseku tarifně integrována do IDS JMK. 257 Křižanov – Studenec  ve větším měřítku budou osobní vlaky vedeny v celé trati z Křižanova až do Studence s přípoji na vlaky regionální dopravy v obou koncových uzlových stanicích,  odpolední odjezdy vlaků z Velkého Meziříčí ve směru Studenec budou lépe odpovídat potřebám cestujících (posun školního a zaměstnaneckého vlaku ze stávající časové polohy v 14:21 do nové trasy v 14:49),  odpolední osobní vlaky ze Studence budou navázány na nové spěšné vlaky z Brna Čís. jednací: 97307/2019 Strana: 3  kromě některých posilových vlaků budou na trati převážně nasazeny motorové jednotky RegioNova Dále upozorňujeme cestující, že zastávky Olešná na Moravě, Rovné-Divišov, Rozsochy a Věžná budou nově obsluhovány na znamení nebo požádání. Cestující, který bude chtít v těchto zastávkách do vlaku nastoupit, bude povinen zaujmout na nástupišti takové místo, aby mohl být strojvedoucím vlaku včas spatřen, a dávat strojvedoucímu zřetelné znamení (např. zvednutím ruky). Cestující, který bude chtít z vlaku vystoupit, bude povinen kladně reagovat na dotaz zaměstnance dopravce ve vlaku nebo obsloužit signalizační zařízení (tlačítko pro výstup na zastávce na znamení). Pokud soupravu bude tvořit více vozů, a tyto vozy budou bez signalizačního zařízení, vlak zastaví vždy. Toto opatření je běžné i na dalších tratích, je zaváděno s cílem dosažení úspor trakčních nákladů na rozjezd vlaků z méně využívaných zastávek a docílení vyšší spolehlivosti jízdního řádu. Není namířeno proti vašim obcím ani občanům, cestující si na něj dle našich zkušeností z jiných tratí brzy zvyknou. Vážená paní starostko, vážený pane starosto, uvědomujeme si, že nový jízdní řád může zasáhnout do cestovních zvyklostí vašich občanů. Ve všech případech nebylo možné skloubit všechny, často protichůdné, přepravní potřeby s rozpočtovými možnostmi kraje a technologickými omezeními na straně dráhy. I přes možnou počáteční nespokojenost obyvatel vašich obcí věříme, že nový jízdní řád je pro většinu občanů výhodnější, jelikož je sestaven s ohledem na hlavní přepravní proudy cestujících v kraji. S pozdravem Ing. Hana Strnadová vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Přílohy Rozdělovník Havlíčkův Brod, Pohled, Stříbrné Hory, Přibyslav, Nížkov, Nové Dvory, Sázava, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Rousměrov, Sklené nad Oslavou, Křižanov, Kozlov, Ořechov, Osová Bítýška, Záblatí, Vlkov, Radňovice, Nové Město na Moravě, Zubří, Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Věžná, Martinice, Velké Meziříčí, Oslavice, Oslavička, Vlčatín, Rudíkov, Budišov, Kojatín, Pozďatín, Studenec 

OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN KOJATÍN 38, Česká republika

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín, č. 6/2019

konaného dne 17.4.2019

 

 

 

Začátek: 19:15

Konec : 20:30

Přítomni: Ujčík Miroslav, Chromá Marie,Tesař Tomáš, Kenovský Zdeněk, Chromý Karel,

Musil Luboš , Ujčíková Lenka

 

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Připomínky k zápisu č. 5/2019

 4. Projednání a schválení Auditu za rok 2018

 5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018

 6. Projednání a schválení Účetní závěrky za rok 2018

 7. Projednání na schválení Smlouvy o zápůjčce s MR Horácko

 8. Informace z Valné hromady MR Horácko

 9. Projednání a schválení “Smlouvy o smlouvě budoucí”

 10. Přestavba Multifunkční budovy v obci Kojatín

 11. Různé

   

         1.  

 

ad1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Usnesení 01/06/2019 Ověřovatelé zápisu jsou Tomáš Tesař a Zdeněk Kenovský. Zapisovatel je Marie Chromá. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad2)ZO bylo seznámeno s programem jednání

 

Usnesení 02/06/2019 ZO schvaluje program jednání, který byl doplněn o mimořádný bod

č.11)Žádost o finanční dar SDH Kojatín

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad3) Po přečtení zápisu č.5/2019 nebyly připomínky

 

Usnesení 03/06/2019 ZO bere na vědomí

 

ad4) ZO projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce Kojatín za rok 2018, které bylo provedeno dne 18.10.2018 jako dílčí a dne 28.2.2019 jako konečné. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky – kontrolou inventurního soupisu účtu č. 403 – transfery a pořízení dlouhodobého majetku a rozvahy k 31.12.2018 byl zůstatek ve výši 1 479 028,19 Kč. Byl zjištěn nesoulad se seznamem majetku s transfery dle majetkové evidence, který vykazoval zůstatek ve výši

1 725 292,69 Kč. Jednalo se o rozdíl 246 264,50 Kč.

Dále nesouhlasí seznam oprávek ke stavbám – 081, který byl v rozvaze k 31.12.2018 ve výši 609 751 ,- Kč a dle majetkové evidence byl vykázán stav 587 883,- Kč. Jednalo se o rozdíl 21 868 ,-Kč.

Výsledek auditu byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 28.3.2019 a sňat 17.4.2019

 

Usnesení 04/06/2019 ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kojatín za rok 2018 s výhradou.

Opatření : Uvedené chyby a nedostatky ,spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví budou opraveny při inventurách za rok 2019 do 20.ledna 2020

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad5) ZO projednalo Závěrečný účet obce Kojatín za rok 2018. Pro závěrečný účet byly použity tyto podklady:- Rozvaha

- výpis z účtu KB

- výpis z účtu ČNB

- Fin 2-12M

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kojatín za rok 2018

- Výkaz zisku a ztráty

Návrh závěrečného účtu obce Kojatín za rok 2018 byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 28.3.2019 a sňat 17.4.2019

 

Usnesení 05/06/2019 ZO schvaluje Závěrečný účet obce Kojatín za rok 2018, s výhradou. Opatření : Uvedené chyby a nedostatky ,spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví budou opraveny při inventurách za rok 2019 do 20.ledna 2020. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) ZO projednalo Účetní závěrku obce Kojatín za rok 2018

 

Usnesení 06/06/2019 ZO schvaluje Účetní závěrku obce Kojatín za rok 2018.Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad7)ZO projednalo Smlouvu o zápůjčce s MR Horácko.

 

Usnesení 07/06/2019 ZO Schvaluje smlouvu o zápůjčce reklamního stanu o rozměru 6x3 m s MR Horácko. Pro 7, proti 0, Zdržel se 0

 

ad8)Starosta seznámil ZO se zápisem z Valné hromady MR Horácko. ZO projednalo návrhy na žádosti příspěvku z MR Horácko – plovoucí čerpadlo.

 

Usnesení 08/06/2019 ZO bere na vědomí

 

ad9) ZO projednalo Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která se týká prodeje nově vznikající p.č. 212/27 o výměře 118m2v kú. Kojatín

 

Usnesení 09/06/2019 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, mezi obcí Kojatín a panem Petrem Švaříčkem. Tato smlouva se týká prodeje pozemku nově vznikajícího p.č. 212/27 o výměře 118 m2 za cenu 20,- Kč za 1 m2. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad10)ZO bylo seznámeno s aktuálním stavem přípravy projektu přestavbu multifunkční budovy v obci Kojatín.

 

Usnesení 10/06/2019 ZO bere na vědomí

 

 

ad11) ZO bylo seznámeno se žádostí SDH Kojatín o finanční dar ve výši 15000,- Kč na činnost sboru.

 

Usnesení 11/06/2019 ZO schvaluje finanční dar SDH Kojatín ve výši 15 000,- Kč na činnost sboru. Pro 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ad12) Různé

a) ZO bylo informováno o možnosti zesílení signálu mobilních operátorů

 

 

 

Zapsal: Marie Chromá .......................................................

Ověřovatelé: Zdeněk Kenovský.........................................

Tomáš Tesař..................................................

Starosta: Miroslav Ujčík.....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 18.4.2019

Sňato: 6.5.2019

Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 14.11.2017
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m

zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 29/2017, které se bude konat dne 
22.11.2017 v 19:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.


Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.28/2017
4)Obecní rybník
5)Pozemky p.č.405/2 a pozemku p.č.402/33
6)Charita
7)Projednání odprodeje části pozemků p.č.564/23,p.č.564/22 a p.č.64
8)Plynový řád
9)RůznéVyvěšeno dne 14.11.2017
Sńato dne: 22.11.2017Svoz tuhého komunálního odpadu bude 2.10.2017 a dále každý týden

V sobotu dne 15.4.2017 bude probíhat v naší obci akce ,,Čistá vysočina", sraz účastníků akce v 8 hod. u obce.
Svoz tuhého komunálního odpadu bude 1.5.2017 a dále každý druhý týden.

Svoz tuhého komunálního odpadu bude 20.9.2016 a dále každý týden.

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č. 7/2015

konaného dne 5.8.2015

 

Začátek:18.00

Konec: 21.00

Přítomni:Ujčík Miroslav,Ujčíková Lenka, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Josef Mrňa,Luboš Musil

Omluven: 0

 

Program:

1)Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)Připomínky k zápisu 6/2015

4)Odprodej pozemku p.č. 294

5)Odprodej plynu

6)Zprávy z MR Horácko

7)POV

8)SDH

9)Jubileum

10)Zájezd

11)Projednání nabídky na mulčovače

12)Projednání smlouvy o smlouvě budoucí- optická síť

13)Různé

 

ad1)Volba zapisovatele

Usnesení 01/7/2015

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 5.8.2015 Zapisovatel je Marie Chromá, ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 7hlasy,zdržel se 0, proti 0

 

Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/7/2015

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 5.8.2015

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.6 k němu nebyla připomínka.

Usnesení 03/7/2015 ZO Kojatín bere na vědomí

 

Ad4) ZO projednalo a schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 294 o rozloze 78m2 v k.ú. Kojatín Josefu Chybovi za cenu 10,- za m2. Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 17.6.2015 a sňat 5.8.2015. Pozemek byl zaměřen na náklady kupujícího.

Usnesení 04/7/2015 ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 294

usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad 5)Starosta sdělil zastupitelstvu, že smlouva s RWE má roční výpovědní lhůtu, je tedy třeba právně ošetřit výpověď ze smlouvy ještě před prodejem plynu.

Usnesení 05/7/2015 ZO bere na vědomí

 

ad6)Starosta seznámil zastupitelstvo s možnostmi optické sítě – vysokorychlostní internet, televize

Usnesení 06/7/2015 ZO bere na vědomí.

 

ad7) Oprava místní komunikace by měla být zhotovena během měsíce září

Usnesení 07/8/2015 ZO bere na vědomí

 

ad8) DSH renovace PS 12

Usnesení 08/7/2015

Renovace PS 12- odloženo

 

ad9)V měsíci září oslaví životní jubileum pan Rudolf Pavlík- popřát půjde Michaela Chmelíčková a Miroslav

Ujčík

paní Ludmila Chybová- popřát půjde Luboš Musil a Josef Mrňa

 

ad10/ ZO projednalo možnost uspořádat zájezd- divadlo Jihlava, Agrotech v Brně

Usnesení 10/07/2015 ZO bere na vědomí

 

ad11)

ZO bylo seznámeno s nabídkou na mulčovače.

Usnesení 11/7/2015 ZO bere toto na vědomí

Odpovědnost Tomáš Tesař do 31.8.2015

 

ad12) ZO projednalo Smlouvu o smlově budoucí o zřízení služebnosti s MR Horácko.

Usnesení 12/7/2015 ZO souhlasí, podmínka pro uložení kabelu v obci bude minimální hloubka 1,2m. Zástupce obce si hloubku uložení před zahrnutím zkontroluje.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Zapsal: Marie Chromá........................................................................

Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................

Michaela Chmelíčková …....................................................

Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................

Marie Chromá : místostarostka …....................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 12.8.2015

Sńato 28.8.2015

 

 

Ve středu 15.7.2015 bude v naší obci prováděn odpočet elektroměrů.Kontakt na pana Bumbálka

773 530 525

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 29.7.2015


v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m

zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 6/2015, které se bude konat dne 
5.8.2015 v 18:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.


Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.6/2015
4)Odprodej pozemku p.č. 294
5)Odprodej plynu
6)Zprávy z MR Horácko
7)POV
8)SDH
9)Jubileum
10)Zájezd
11)Projednání nabídky na mulčovače
12)Projednání smlouvy o smlouvě budoucí- optická síť
13)RůznéVyvěšeno dne 29.7.2015
Sńato dne:5.8.2015


 

 

 

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č. 6/2015

konaného dne 17.6.2015

 

 

 

Začátek:18.15

Konec: 20.30

Přítomni:Ujčík Miroslav,Ujčíková Lenka, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Josef Mrňa,Luboš Musil

Omluven: 0

 

 

 

Program:

1)Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)Připomínky k zápisu 5/2015

4)Projednání a schválení vyřazení posudku na plynofikaci z majetku obce

5)Projednání a schválení opravy inventurních účtů č .314, 389, 374, 403

6)Projednání a schválení auditu za rok 2014

7)Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2014

8)Prodej plynu

9)Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014

10)Projednání a schválení mandátu starostovi na změny rozpočtu

11)Kontrolní a finanční výbor

12)Různé

 

 

 

 

ad1)Volba zapisovatele

 

Usnesení 01/6/2015

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 17.6.2015 Zapisovatel je Marie Chromá, ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 7hlasy,zdržel se 0, proti 0

 

 

Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/6/2015

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 17.6.2015

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.5 k němu nebyla připomínka.

Usnesení 03/6/2015 ZO Kojatín bere na vědomí

 

 

 

Ad4) ZO projednalo vyřazení posudku na plynofikaci z majetku obce

Usnesení 04/6/2015 ZO schvaluje vyřazení posudku o plynofikaci z majetku obce,

usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ad 5)ZO projednalo opravy na účtech č. 314, 389, 374, 403

Usnesení 05/6/2015 ZO schvaluje provedení opravy na účtech č. 314, 389, 374, 403. Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6)Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kojatín za rok 2014, které bylo provedeno dne 29.5.2015 . Výsledek auditu byl vyvěšen na elektronické úřední desce 1.6.2015 a sňat 17.6.2015

Usnesení 06/6/2015 ZO Kojatín tuto zprávu schvaluje s výhradou, neboť při inventarizaci k 31.12.2014 nebylo ověřeno, zda skutečný stav odpovídá stavu účetnictví. Účet č. 314- krátkodobé poskytnuté zálohy a účet č. 389- Dohadné účty pasivní, nebyly doloženy přílohou, která by dotvrzovala správnost uvedeného zůstatku. Dále účet č. 374- krátkodobě přijaté zálohy na transfery – byla uvedena hodnota 132 983,25 Kč, uvedený stav byl již stavem minulého období, obcí nebylo ničím doloženo.

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad7) Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce Kojatín za rok 2014

Usnesení 07/6/2015 ZO Kojatín tuto zprávu schvaluje s výhradou, neboť při inventarizaci k 31.12.2014 nebylo ověřeno, zda skutečný stav odpovídá stavu účetnictví. Účet č. 314- krátkodobé poskytnuté zálohy a účet č. 389- na tomto účtu se nebude dále účtovat. Dohadné účty pasivní, nebyly doloženy přílohou, která by dotvrzovala správnost uvedeného zůstatku. Dále účet č. 374- krátkodobě přijaté zálohy na transfery – byla uvedena hodnota 132 983,25 Kč, uvedený stav byl již stavem minulého období, obcí nebylo ničím doloženo.

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad8)Prodej plynu- záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce

Usnesení 08/6/2015

Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí

 

ad9)ZO projednalo účetní závěrku obce Kojatín

Usnesení09/6/2015 Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Kojatín za rok 2014

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad10/ ZO projednalo udělení mandátu starostovi na provádění změn v rozpočtu.

Usnesení10/6/2015 Zastupitelstvo schvaluje udělení mandátu starostovi na provádění změn rozpočtu

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad11)

ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru a finančního výboru

Usnesení 11/6/2015 ZO bere toto na vědomí

 

ad12) Různé

 

6.7.2015 v 17.00 bude brigáda v oplocence – vyžínání trávy

 

 

 

Zapsal: Marie Chromá........................................................................

 

Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................

 

Michaela Chmelíčková …....................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 24.6.2015

 

Sńato 10.7.2015

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č. 5/2015

konaného dne 20.5.2015

 

 

 

Začátek:18.15

Konec: 20.00

Přítomni:Ujčík Miroslav,Ujčíková Lenka, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Josef Mrňa,Luboš Musil

Omluven: 0

 

 

 

Program:

1)Určení ověřovatelů zápisu/§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)připomínky k zápisu 4/2014

4)Projednání příspěvku ZŠ Budišov

5)Projednání příspěvku Nemocnice Třebíč

6)Projednání elektrický pohon zvonu

7)Projednání renovace umělého trávníku na víceúčelovém hřišti

8)Prodej plynu

9)Projednání dar Mikroregionu 2020

10)MR Horácko

11)Různé

 

 

 

 

ad1)Volba zapisovatele

 

Usnesení 01/5/2015

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 20.5.2015 Zapisovatel je Marie Chromá, ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 7hlasy,zdržel se 0, proti 0

 

 

Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/5/2015

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 20.5.2015

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.4 k němu nebyla připomínka.

Usnesení 03/5/2015 ZO Kojatín bere na vědomí

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

Ad4) ZO projednalo žádost o finanční příspěvek ZŠ Budišov na mimoškolní aktivity pro žáky.

Usnesení 04/5/2015 ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,-

usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ad 5)ZO projednalo žádost nemocnice Třebíč o finanční příspěvek na zakoupení přístrojů na radiologii a gynekologii.

Usnesení 05/5/2015 ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,-. Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad6)ZO projednalo nabídku na elektrický pohon zvonu na kapličce.

Usnesení 06/5/2015 Zjistí se nejdříve technická a finanční náročnost této akce.

 

ad7) ZO projednalo nabídku firmy DEMICAR na renovaci umělého povrchu na víceúčelovém hřišti

Usnesení 07/5/2015 V letošním roce se na hřiště pouze dosype nový písek a okraje se postříkají prostředkem proti mechu. Komplexní renovace povrchu bude objednána na jaro 2016.

 

ad8)Ohledně prodeje plynového vedení jsou v současné době upřesňovány technické detaily.

Usnesení 08/5/2015

Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí

 

ad9)V letošním roce dostane obec Kojatín finanční dar od Energoregionu 2020 ve výši 52 000,-, spoluúčast obce je minimálně 25%

Usnesení09/5/2015 Zastupitelstvo souhlasí s využitím dotace Energoregionu 2020

 

ad10/ Starosta seznámil zastupitele se zprávou z Rady Mikroregionu Horácko.

Usnesení10/5/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí

 

 

ad11) Různé

 

ZO byloseznámeno se zprávou kontrolního výboru. Nebylo shledáno žádných závad a body jsou plněny podle usnesení.

ZO bylo seznámeno se zprávou finančního výboru. Nebylo shledáno žádných závad.

 

Na sběr směsného odpadu ze hřiště se zakoupí kontejner nebo velká 200 l popelnice.

 

Na hřišti bude opraven ventil, který protéká na záchodě

 

Na nové florbalové branky budou zakoupeny sítě

 

Před vstupem na víceúčelové hřiště se zhotoví čistící zóna na boty

 

Zjistí se podmínky ke zhotovení projektu na rekonstrukci výpustě rybníka Mrhovec – T. Tesař

 

Zapsal: Marie Chromá........................................................................

 

Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................

 

Michaela Chmelíčková …....................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 27.5.2015

 

Sńato 12.6.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 13.5.2015


v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m

zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 5/2015, které se bude konat dne 
20.5.2015 v 18:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.


Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.4/2015
4)Projednání příspěvek ZŠ Budišov
5)Projednání příspěvku Nemocnice Třebíč
6)Projednání elektrický pohon zvonu
7)Projednání renovace umělého trávníku
8)Prodej plynu
9)Projednání dar Energoregionu 2020
10)MR Horácko
11)Různé
Vyvěšeno dne 13.5.2015
Sńato dne:20.5.2015

MUDr. Kvapil bude mít 23.-24.4.2015 dovolenou, zastupuje MUDr. Benáček

 

 

 

Svoz TKO bude od 20.4.2015 prováděn 1x za 14 dní.

 

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č. 2/2014

konaného dne 30.12.2014

 

 

 

Začátek:18.15

Konec: 20.00

Přítomni:Ujčík Miroslav,Ujčíková Lenka, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Josef Mrňa

Omluven: Musil Luboš

 

 

 

Program:

1)Určení ověřovatelů zápisu/§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)Schválení změny rozpočtu č.3 a č.4 pro rok 2014

4)Návrh rozpočtu na rok 2015

5)Rozpočtový výhled na roky 2015-2018

6)Dárkový balíček na rok 2015

7)Dar Diecézní charitě Brno

8)Plán inventur na rok 2014

9)Dotace POV na rok 2015

10)Finanční výbor a kontrolní výbor(vyjádření ke zprávám)

11)Různé

 

 

 

ad1)Volba zapisovatele

 

Usnesení 01/2/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 30.12.2014 Zapisovatel je Marie Chromá, ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 6hlasy,zdržel se 0, proti 0

 

 

Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/2/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 30.12.2014

Usnesení bylo přijato 6hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu č.2 na rok 2014 .Změna byla vyvěšena na elektronické a úřední desce 9.11.2014 a sňata 25.11.2014

ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu č.3 na rok 2014. Změna byla vyvěšena na elektronické a úřední desce 7.12.2014 a sńata 25.12.2014

Usnesení 03/2/2014ZO Kojatín schvaluje změnu rozpočtu č.2 na rok 2014 a změnu rozpočtu č.3 na rok 2014 bez výhrad.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy. Proti 0, zdržel se 0

 

 

 

Ad4) ZO projednalo rozpočet na rok 2015

Usnesení 04/2/2014 ZO schvaluje rozpočet na rok 2015, 6 členy bez výhrad

 

 

Ad 5)ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2015-2018

 

 

Usnesení 05/2//2014 Usnesení bylo přijato 6hlasy

 

ad6)ZO projednalo a stanovilo výši ceny dárkového balíčku jubilantům – 500,-

Usnesení 06/2/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje cenu dárkového balíčku 6 hlasy

 

 

ad7) ZO projednalo žádost o finanční příspěvek organizace Diecézní Charita Brno- pobočka Třebíč. Na tuto žádost bude uvolněna částka 1000,-

 

Usnesení 07/2/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje finanční příspěvek Charitě Třebíč ve výši 1000,-. Usnesení bylo přijato 6 hlasy

 

 

ad8)Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2014

Usnesení 08/2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2014. Schváleno 6 hlasy.

 

 

ad9)ZO projednalo žádost na POV na rok 2015. Plánuje se pokračování v rekonstrukci místní komunikace v obci a rekonstrukci křižovatky u autobusové zastávky. Předpokládané ceny projektů na rekonstrukci jednotlivých úseků potřebných ke stavebnímu povolení:

a) křižovatka u zastávky autobusu – 7 000,-

b)křižovatka v horní části obce – 15 000,-

c)silnice včetně chodníku směrem na Pozďatín – 40 000,- + zatrubnění 15 000,-

 

Usnesení09/2/2014 Zastupitelstvo bere toto na vědomí

 

 

ad10) Zastupitelstvu byly předneseny zprávy finančního výboru a kontrolního výboru.

 

Usnesení 10/2/2014 Zastupitelstvo bere toto na vědomí

 

 

ad11/ Různé

 

Zakoupí se písek na dosypání víceúčelového hřiště

 

 

 

Zapsal: Marie Chromá........................................................................

 

Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................

 

Michaela Chmelíčková …....................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 7.1.2015

 

Sńato 24.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.1/2014

konaného dne 2.11.2014

 

 

 

Začátek:10.00

Konec: 11.15

Přítomni:Ujčík Miroslav,Ujčíková Lenka, Chmelíčková Michaela,

Tomáš Tesař, Marie Chromá, Luboš Musil, Josef Mrňa

Omluven: 0

 

 

Program:

1)Určení ověřovatelů zápisu/§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)Volby starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b)určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c)určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)volba starosty

e)volba místostarosty

4)Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c)volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5)Rozhodnutí o odměnách za funkci neuvolněných členů zastupitelstva(§72 zákona o obcích)

6)Jubileum

7)Diskuse

 

 

 

 

ad1)Volba zapisovatele

 

Usnesení 01/1/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 2.11.2014 Zapisovatel je Marie Chromá, ověřovatelé zápisu jsou Michaela Chmelíčková, Tomáš Tesař.

Pro 7 hlasy,zdržel se 0, proti 0

 

 

Ad2) ZO Kojatín bylo seznámeno s programem jednání

Usnesení 02/1/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 2.11.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Volba starosty a místostarosty

 

Usnesení 03/31/2014

a) počet místostarostů - jeden – pro 7 hlasy

b)funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě neuvolnění- pro 7 hlasy

c)způsob volby starosty a místostarosty – veřejná volba- pro 7 hlasy

d)volba starosty- návrh Miroslav Ujčík- pro 7 hlasy

e)volba místostarosty- návrh Marie Chromá- pro 7 hlasy

 

 

 

 

Ad4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Usnesení 04/1/2014

a)počet členů finančního a kontrolního výboru - 3 členové – pro 7 hlasy

b)volba předsedy finančního výboru- návrh Tomáš Tesař – pro 7 hlasy

c)volba předsedy kontrolního výboru- návrh Michaela Chmelíčková – pro 7 hlasy

d)členové finančního výboru – Lenka Ujčíková, Luboš Musil

e)členové kontrolního výboru- Josef Mrňa, Lenka Ujčíková

 

 

Ad 5)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva § 72 zákona o obcích

Starosta obce - měsíční plat – 7000,-

Místostarosta obce - měsíční plat – 2000,-

Zastupitelé obce – měsíční plat – 200,-

Usnesení 05/1//2014 Usnesení bylo přijato 7hlasy

 

ad6) V prosinci bude mít životní jubileum paní Jitka Pavlíková, popřát za obec půjdou Michaela Chmelíčková a Miroslav Ujčík

 

 

 

ad7) Diskuse

Starosta seznámil zastupitele s plánovanými akcemi v příštích letech- kompletní rekonstrukce místní komunikace v obci, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce a přístavba kulturního objektu na hřišti. Jednání o možnosti odprodeje plynového vedení.

29.11.2014 v 8.00 bude brigáda na opravu oplocenky

 

 

 

 

Zapsal: Marie Chromá........................................................................

 

Ověřovatelé: Tomáš Tesař........................................................................

 

Michaela Chmelíčková …....................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…........................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 5.11.2014

Sňato 21.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 25.10.2014


v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m

zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 1/2014, které se bude konat dne 
2.11.2014v 10:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.


Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Volby starosty a místostarosty
  a)určení počtu místostarostů
  b)určení ,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
    uvolnění
  c)určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d)volba starosty
  e)volba místostarosty
4)Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a)určeni počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b)volba předsedy finančního výboru
  c)volba předsedy kontrolního výboru
  d)volba členů finančního výboru
  e)volba členů kontrolního výboru
5)Rozhodnutí o odměnách za funkci neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
6)Jubileum
7)DiskuseVyvěšeno dne 25.10.2014
Sńato dne:2.11.2014


 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.29/2014

konaného dne 25.6.2014

 

 

 

Začátek:18:00

Konec: 19.30

 

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař, Luboš Musil

Omluven: 0

 

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.28

4)Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

5)LED svítidla

6) Různé

 

 

 

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení 01/29/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 25.6.2014 Tento program byl přijat 7 hlasy,

zdrželi se 0, proti 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Tomáš Tesař a Švaříček Petr

 

Usnesení 02/29/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 25.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.28 k němu nebyla připomínka

 

Usnesení 03/29/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 25.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

 

Ad4) ZO projednalo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKOCOM.

Usnesení 04/29/2014 ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ad 5)ZO projednalo nákup LED osvětlení. Led lampy, které byly instalovány v dolní části obce na vyzkoušení se zakoupí , pouze se doobjednají pojistky .

Usnesení 05/29/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo nákup LED osvětlení.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

 

ad12) Různé

 

a) Počet členů zastupitelstva na volební období 2014-2018 – celkem bude voleno 7 členů zastupitelstva

 

b) Uvedení obce Kojatín na portálu Živé obce v udržovacím režimu za poplatek 1000,- - zamítnuto

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

 

Ověřovatelé: Petr Švaříček ….................................................................................

 

Tomáš Tesař ….................................................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…................................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …................................................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 2.7.2014

Sňato : 17.7.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.28/2014

konaného dne 11.6.2014

 

 

 

Začátek:18:30

Konec: 20.00

 

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař, Luboš Musil

Omluven: 0

 

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.27

4)Schválení směrnice – Účetní závěrka obce Kojatín

5)Roční účetní závěrka

6)Motýlí křídla- příspěvek

7)Živé obce

8)LED svítidla

9)Vysočina v obrazech

 1. Změna Územního plánu Kojatín č.1

 2. RWE změna smlouvy

 3. Různé

 

 

 

 

 

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení 01/28/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 11.6.2014 Tento program byl přijat 7 hlasy,

zdrželi se 0, proti 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Tomáš Tesař a Švaříček Petr

 

Usnesení 02/28/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 11.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.27 k němu nebyla připomínka

 

Usnesení 03/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 11.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

 

Ad4) ZO projednalo Směrnici schvalování účetní závěrky obce Kojatín.

Usnesení 04/28/2014 ZO schvaluje Směrnici Účetní závěrky obce Kojatín

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ad 5)ZO projednalo Účetní závěrku obce Kojatín

 

Usnesení 05/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo účetní závěrku obce Kojatín.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o příspěvek na nemoc motýlích křídel.

Usnesení 06/28/2014Zastupitelstvo obce Kojatín tuto žádost zamítlo proti7, pro 0, zdržel se 0

 

 

ad7)Bylo projednáno setrvání uvedení obce Kojatín na internetové stránce – Živé obce

Usnesení 07/28/2014 Zastupitelstvo toto zamítlo proti 7, pro 0, zdržel se 0

 

 

ad8) ZO Kojatín projednalo zakoupení LED světel

Usnesení 08/28/2014 Požádá se o doplňující informace ohledně vyčíslení úspor energie za rok a ceny jištění.

Odpovědnost: Starosta obce Kojatín, Miroslav Ujčík

 

 

 

ad9)ZO Kojatín projednalo uvedení obce Kojatín v publikaci Vysočina v Obrazech

Usnesení 9/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín toto zamítlo proti 7, pro 0, zdržel se 0

 

ad10) Zastupitelstvo projednalo změny v Územním plánu obce Kojatín č.1

Zastupitelstvo obce Kojatín ověřuje

dle§ 54 odst.(2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů(„stavební zákon) včetně zákona č. 350/2012 Sb., soulad Změny č.1 Územního plánu obce Kojatín s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu- dle odůvodnění, jež je součástí Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Kojatín.

Zastupitelstvo obce Kojatín vydává podle § 6 odst.5 písm. c) a§ 43 odst.4 stavebního zákona za použití §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č.1 Územního plánu formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy Změna č.1 Územního plánu Kojatín mění Opatření obecné povahy č 1/2010, kterým byl vydán Územní plán Kojatín ( nabytí účinnosti dne 18.8.2010).

 

 

Usnesení 10/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo tyto změny 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad11) ZO Kojatín projednalo možnosti změny smlouvy s dodavately el. Energie a plynu

Usnesení 11/28/2014 Zastupitelstvo obce rozhodlo o odročení změny smlouvy

 

 

ad12) Různé

 

a) Žádost ZŠ Budišov o finanční příspěvek na aktivity pro žáky.

Usnesení 12/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo příspěvek ZŠ Budišov pro rok 2014 ve výši 2000,- 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

b)V pondělí 16.6.2014 bude brigáda na sečení trávy mezi stromky

 

c)Ohledně opravy místního rozhlasu bude oslovena odborná firma.

 

d)Do budovy kulturního domu budou zakoupeny nové vchodové dveře.

 

e)Tomáš Tesař předložil položkový rozpočet na opravu místní komunikace

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

 

Ověřovatelé: Petr Švaříček ….................................................................................

 

Tomáš Tesař ….................................................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…................................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …................................................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 18.6.2014

sňato 4.7.2014

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.29/2014

konaného dne 25.6.2014

 

 

 

Začátek:18:00

Konec: 19.30

 

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař, Luboš Musil

Omluven: 0

 

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.28

4)Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

5)LED svítidla

6) Různé

 

 

 

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení 01/29/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 25.6.2014 Tento program byl přijat 7 hlasy,

zdrželi se 0, proti 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Tomáš Tesař a Švaříček Petr

 

Usnesení 02/29/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 25.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.28 k němu nebyla připomínka

 

Usnesení 03/29/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 25.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

 

Ad4) ZO projednalo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKOCOM.

Usnesení 04/29/2014 ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ad 5)ZO projednalo nákup LED osvětlení. Led lampy, které byly instalovány v dolní části obce na vyzkoušení se zakoupí , pouze se doobjednají pojistky .

Usnesení 05/29/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo nákup LED osvětlení.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

 

ad12) Různé

 

a) Počet členů zastupitelstva na volební období 2014-2018 – celkem bude voleno 7 členů zastupitelstva

 

b) Uvedení obce Kojatín na portálu Živé obce v udržovacím režimu za poplatek 1000,- - zamítnuto

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

 

Ověřovatelé: Petr Švaříček ….................................................................................

 

Tomáš Tesař ….................................................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…................................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …................................................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 2.7.2014

Sňato : 17.7.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.28/2014

konaného dne 11.6.2014

 

 

 

Začátek:18:30

Konec: 20.00

 

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař, Luboš Musil

Omluven: 0

 

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.27

4)Schválení směrnice – Účetní závěrka obce Kojatín

5)Roční účetní závěrka

6)Motýlí křídla- příspěvek

7)Živé obce

8)LED svítidla

9)Vysočina v obrazech

 1. Změna Územního plánu Kojatín č.1

 2. RWE změna smlouvy

 3. Různé

 

 

 

 

 

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení 01/28/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 11.6.2014 Tento program byl přijat 7 hlasy,

zdrželi se 0, proti 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Tomáš Tesař a Švaříček Petr

 

Usnesení 02/28/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 11.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.27 k němu nebyla připomínka

 

Usnesení 03/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 11.6.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

 

Ad4) ZO projednalo Směrnici schvalování účetní závěrky obce Kojatín.

Usnesení 04/28/2014 ZO schvaluje Směrnici Účetní závěrky obce Kojatín

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ad 5)ZO projednalo Účetní závěrku obce Kojatín

 

Usnesení 05/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo účetní závěrku obce Kojatín.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o příspěvek na nemoc motýlích křídel.

Usnesení 06/28/2014Zastupitelstvo obce Kojatín tuto žádost zamítlo proti7, pro 0, zdržel se 0

 

 

ad7)Bylo projednáno setrvání uvedení obce Kojatín na internetové stránce – Živé obce

Usnesení 07/28/2014 Zastupitelstvo toto zamítlo proti 7, pro 0, zdržel se 0

 

 

ad8) ZO Kojatín projednalo zakoupení LED světel

Usnesení 08/28/2014 Požádá se o doplňující informace ohledně vyčíslení úspor energie za rok a ceny jištění.

Odpovědnost: Starosta obce Kojatín, Miroslav Ujčík

 

 

 

ad9)ZO Kojatín projednalo uvedení obce Kojatín v publikaci Vysočina v Obrazech

Usnesení 9/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín toto zamítlo proti 7, pro 0, zdržel se 0

 

ad10) Zastupitelstvo projednalo změny v Územním plánu obce Kojatín č.1

Zastupitelstvo obce Kojatín ověřuje

dle§ 54 odst.(2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů(„stavební zákon) včetně zákona č. 350/2012 Sb., soulad Změny č.1 Územního plánu obce Kojatín s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu- dle odůvodnění, jež je součástí Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Kojatín.

Zastupitelstvo obce Kojatín vydává podle § 6 odst.5 písm. c) a§ 43 odst.4 stavebního zákona za použití §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č.1 Územního plánu formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy Změna č.1 Územního plánu Kojatín mění Opatření obecné povahy č 1/2010, kterým byl vydán Územní plán Kojatín ( nabytí účinnosti dne 18.8.2010).

 

 

Usnesení 10/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo tyto změny 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad11) ZO Kojatín projednalo možnosti změny smlouvy s dodavately el. Energie a plynu

Usnesení 11/28/2014 Zastupitelstvo obce rozhodlo o odročení změny smlouvy

 

 

ad12) Různé

 

a) Žádost ZŠ Budišov o finanční příspěvek na aktivity pro žáky.

Usnesení 12/28/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schválilo příspěvek ZŠ Budišov pro rok 2014 ve výši 2000,- 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

b)V pondělí 16.6.2014 bude brigáda na sečení trávy mezi stromky

 

c)Ohledně opravy místního rozhlasu bude oslovena odborná firma.

 

d)Do budovy kulturního domu budou zakoupeny nové vchodové dveře.

 

e)Tomáš Tesař předložil položkový rozpočet na opravu místní komunikace

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

 

Ověřovatelé: Petr Švaříček ….................................................................................

 

Tomáš Tesař ….................................................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…................................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …................................................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 18.6.2014

sňato 4.7.2014

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.27/2014

konaného dne 23.4.2014

 

 

 

Začátek:18:15

Konec: 20.00

 

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař, Luboš Musil

Omluven: 0

 

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.26

4)Prodej pozemku p.č. 288/5 v k.ú. Kojatín

5)Odkup pozemku p.č. 215 v k.ú. Kojatín

6)Audit za rok 2013

7)Závěrečný účet obce za rok 2013

8)Zakoupení LED lampy

9)Vodní díla

 1. Zprávy z kontrolního a finančního výboru

 2. Různé

 

 

 

 

 

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení 01/27/2014

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 23.4.2014.Tento program byl přijat 7hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Tomáš Tesař a Švaříček Petr

 

Usnesení 02/27/2014

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 23.4.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.26 k němu nebyla připomínka

 

Usnesení 03/27/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 23.4.2014

Usnesení bylo přijato 7hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

 

Ad4) ZO projednalo žádost pana Josefa Kudláčka o prodej pozemku p.č.288/5 v k.ú. Kojatín

Usnesení 04/27/2014 ZO neschvaluje prodej pozemku p.č. 288/5 v k.ú. Kojatín

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1

 

Ad 5)ZO projednalo odkup pozemku v k.ú.Kojatín p.č. 215

 

Usnesení 05/27/2014 Obec má zájem o odkup pozemku p.č.215 v k.ú. Kojatín. Majitelům bude nabídnuta cena za stavební pozemek 50,- Kč a ostatní plocha 5,- Kč

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Odpovědnost: Starosta obce Kojatín, Miroslav Ujčík

 

 

ad6) Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kojatín za rok 2013, které bylo provedeno 11.3.2014 ,jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 sb. O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek auditu byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 16.3.2014 a sňat dne 10.4.2014.

 

Usnesení 06/27/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín tuto zprávu schvaluje s výhradou,neboť došlo

ve zkoumaném období k porušení zákona č.128/2000Sb., o obcích § 92 odst.1- Zastupitelstvo se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Byly předloženy zápisy ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 21.8.2013 a 27.11.2013, čímž nebyla dodržena lhůta 3 měsíců.7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Náprava:Zastupitelstvo obce Kojatín bude mít pravidelné zasedání vždy do termínu 2 měsíců,aby nedošlo k porušení zákona č.128/2000 Sb.,o obcích.Častější zasedání ZO nebude bráno jako závada.

Odpovědnost, starosta obce Kojatín, Miroslav Ujčík

 

 

ad7)Starosta přečetl závěrečný účet obce Kojatín za rok 2013.

Usnesení 07/27/2014 Usnesení bylo schváleno bez výhrad 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Odpovědnost: Starosta obce Kojatín, Miroslav Ujčík

 

ad8) ZO Kojatín projednalo zakoupení LED světel

Usnesení 08/27/2014 Rozhodnutí o zakoupení světel se odkládá na příští zastupitelstvo.

 

 

 

ad9)ZO Kojatín projednalo stavbu vodního díla na hřišti

Usnesení 9/27/2014 Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje jako zhotovitele firmu TOMI REKO. Zhotovení proběhne dle projektu, do konce června 2014. Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Odpovědnost: Starosta obce Kojatín, Miroslav Ujčík

 

ad10) a)Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou Kontrolního výboru. Nebylo shledáno žádných závad a body jsou plněny podle usnesení.

b)Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou Finančního výboru. Nebylo shledáno žádných závad.

Usnesení 10/27/2014 ZO tyto zprávy bere na vědomí.

 

ad11)Různé

 

a) Bude podána žádost o výjimku na výpustě sběru povrchových vod.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Odpovědnost: Starosta obce Kojatín, Miroslav Ujčík, termín 30.9.2014

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

 

Ověřovatelé: Petr Švaříček ….................................................................................

 

Tomáš Tesař ….................................................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…................................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …................................................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 30.4..2014

Sňato dne 30.5.2014

INFORMACE

O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŬ PRO VOLBY DO evropského Parlamentu

konaných ve dnech 23. – 24. května 2014

 

 

Starosta obce Kojatín podle § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

i n f o r m u j e

 

o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

 

 

Číslo

volebního

okrsku

 

Sídlo volebního okrsku

1.

Kojatín 21

 

 

 

 

 

 

 

 

V kOJATÍNĚ dne 7.4.2014

 

 

 

 

starosta obce

 

 

 

 

Zveřejněno:7.4.2014

 

Sňato:23.4.2014

Vážení, dovoluji si Vás informovat, že jsme pozměnili termín dovolené - čerpáme ji 10-11.9. a poté 17-19.9.2013

děkujeme za pochopení a prosím o předání této informace občanům

hezký den

MUDr.Daniel KvapilRozpočet obce Kojatín pro rok 2014       
    
Příjmy:       
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                                1111 138000,-kč 
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                                  1112 27000,-kč 
Daň z příjmů právnických osob                                                         1121 161000,-kč 
Daň z přidané hodnoty                                                                     1211 380000,-kč 
Poplatek za likvidaci odpadků                                                           1340 27350,-kč 
Poplatek ze psů                                                                                1341 2000,-kč 
Ostatní trnsf.od rozp.územní úrovně                                                4129 10000,-kč 
Daň z nemovitosti                                                                             1511 150000,-kč 
Neinvestiční  přij.dotace ze stát.rozpočtu                                         4112 54400,-kč 
Ostatní neinvestiční přij.trans.od rozp.územní úrovně                      4129 10000,-kč 
Příjmy z pronájmu pozemku                                                     2339 2131 50000,-kč 
Bytové hospodářství                                                                3612 2111 4000,-kč 
VS nájem pozemků                                                                   3639 2131 8000,-kč 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     6171 2111 5000,-kč 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                            6310 2141 400,-kč 
       
       
Celkem příjmy:                                                                                            1.027.150,-kč 
       
Výdaje:       
       
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky                 2119 5229  2400,-kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikcí                             2219 5169  100000,-kč
Provoz veřejné silniční dopravy                                          2221 5193  2000,-kč
Veřejné osvětlení                                                               3631 5139  100000,-kč
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrov                    3722 5329  400,-kč
Sběr a svoz komunálních odpadů                                       3722 5169  40000,-kč
Ostatní osobní výdaje                                                        3745 5021  20000,-kč
Nákup materiálu jinde nezařazeného                                3745 5139  12000,-kč
Pohonné hmoty a maziva                                                  3745 5156  8000,-kč
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny                       3749 5329  1200,-kč
Požární ochrana                                                                5512 5139  6000,-kč
Požární ochrana                                                                5512 5222  6000,-kč
Požární ochrana                                                                5512 6121  141415,-kč
Zastupitelstva obcí                                                            6112 5023  130800,-kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                       6112 5032  16200,-kč
Činnost místní správy       
Nákup materiálu                                                                6171 5139  30000,-kč
Plyn                                                                                   6171 5153  35000,-kč
Elektrická energie                                                             6171 5154  30000,-kč
Služby pošt                                                                       6171 5161  1000,-kč
Služby telekomunikací a radiok.                                        6171 5162  14400,-kč
Služby                                                                               6171 5169  60000,kč-
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       
       
Služby peněžních ústavů                                                 6310 5163  5000,-kč
Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech         8115  265335,-kč
          
Celkem výdaje:                                                                                   1027150,-kč
       
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne 15.12.2013       
Sňato dne :30.12.2013       
       
       
 Rozpočtový výhled na roky 2014-2017
   
  v tisícikorunách    
                                                         Rok     2014    2015   2016    2017
      
 Počáteční stav peněžních prostředků k1.1.  400     665      625     709
Třída  1   Daňové příjmy-ř.4010                     856     860      880     900
Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020                      67       40        40       30
Třída3 Kapitálové příjmy-ř.4030                       40       50       30        40
Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040                           64   3060        64       64
P1+P2+P4 Příjmy celkem(po konsolidaci)     1027   4010    1014    1034
 KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM               1427   4675    1639    1743
 Investiční výdaje                                           141   3100         0           0
Třída 5 Běžné (neinvestiční)výdaje                 621     750      730     750  
 Výdaje celkem(po konsolidaci)                       762   3850      730     750
 -splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8124        0      200      200     200
 KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM                  762   4050      930    950
P-V Hotovost běžného roku                             265      -40        84      84
A+D Hotovost na konci roku  665 625 709 793
    
    
    
    
Vyvěšeno na elektronické a úřední desce dne 15.12.2013    
Sňato dne:30.12.2013    
    
      
       
       
       
 

 

 

		    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 11.12.2013


v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m

zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 25/2013, které se bude konat dne 
30.12.2013 v 18:00 hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.


Navržený program jednání:
1.Schválení programu
2.Projednání a schválení ověřovatelů zápisu
3.Připomínky k zápisu č.24
4.Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
5.Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2014-2017
6.Projednání výše ceny dárkového balíčku na rok 2014
7.Projednání daru pro charitu Třebíč
8.Projednání žádosti na POV pro rok 2013
9.Plán inventur 2013
10.Různé

Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 11.12.2013
Sňato dne:30.12.2013

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.23/2013

konaného dne 21.8.2013

 

 

 

Začátek:18:15

Konec: 20.30

 

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař

Omluven: Luboš Musil

 

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.22

4)Projednání realizace opravy komunikace v horní části obce

5)Projednání prodeje pozemků 212/1, 212/4 v Kú Kojatín

6)Příspěvek na MR Horácko - optická síť

7)Změna rozpočtu č.1 / 2013

8)Studny u hřiště

9) Různé

 

 

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení 01/23/2013

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín21.8.2013

Program byl doplněn o další bod- Navýšení ceny opravy komunikace v dolní části obce.

Usnesení: program byl přijat 6hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Tomáš Tesař a Švaříček Petr

 

Usnesení 02/23/2013

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 21.8.2013

Usnesení bylo přijato 6hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.22 k němu nebyla připomínka

 

Usnesení 03/23/2013/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 21.8.2013

Usnesení bylo přijato 6hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

 

Ad4) ZO projednalo realizaci opravy povrchu místní komunikace v horní části obce v příštím roce. V opravách se bude dále pokračovat směrem po návsi nahoru, opět bude provedena v rámci POV.

 

Usnesení 04/23/2013 Zastupitelstvo obce Kojatín tento záměr schvaluje 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad5) Starosta seznámil zastupitele s odborným odhadem na lesní pozemky p.č. 212/1 a 212/4. Znalecký posudek určuje průměrnou cenu 4,- za m2, nabídka kupce je 22,- za m2 a účetní hodnota je 57,- za m2. Konečné rozhodnutí o prodeji se odročuje na příští zastupitelstvo.

 

Usnesení 05/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje odročení 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) ZO schválilo příspěvěk na optickou síť MR Horácko ve výši 41.596,-

 

Usnesení 06 /23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 6 hlasy , proti 0, zdržel se 0

 

 

ad7) Starosta seznámil zastupitele se změnou rozpočtu č.1/2013

 

Usnesení 07/23/2013 Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje změnu rozpočtu č.1/2013. Schváleno 6 hlasy , proti 0, zdržel se 0

 

 

ad8)Starosta seznámil zastupitele jak pokračuje žádost ohledně výstavby studní na hřišti. V současné době je zahájeno územní řízení.

 

Usnesení 08/23/2013 Zastupitelstvo obce Kojatín bere toto na vědomí.

 

ad9) Starosta seznámil zastupitele s navýšením ceny opravy místní komunikace na 224 313,- kterou bude platit obec. K navýšení došlo z důvodů nepředpokládaných komplikací při opravě.

 

Usnesení 09/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny opravy komunikace 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad10) Různé

Zastupitelstvo souhlasí s účetním vyřazením Projektové dokumentace na vodovod do položky - Zmařená investice.

Usnesení 10a/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení Projektové dokumentace na vodovod

6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Odpovědnost : starosta obce Miroslav Ujčík

Termín: 15.9.2013

 

 • 21.9.2013 bude mít jubileum paní Jiřina Musilová. Blahopřát půjde Pavlík Rudolf a Jaroslav Nováček.

 •  

Budou aktualizovány vyhlášky o poplatku ze psů a užívání veřejného prostranství

Usnesení 10b/23/2013 Zastupitelstvo obce souhlasí se změnami těchto vyhlášek 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Odpovědnost: starosta obce Miroslav Ujčík

Termín : 30.9.2013

 

-Napíše se výzva Lesům ČR ohledně nepovoleného skládkování vytěženého dřeva na pozemcích obce.

Usnesení 10c/23/2013 Zastupitelstvo souhlasí s napsáním dopisu Lesům ČR 6 hlasy, proti 0,

zdržel se 0

Odpovědnost : Marie Chromá, Tomáš Tesař

Termín: 15.9.2013

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

 

Ověřovatelé: Petr Švaříček ….................................................................................

 

Tomáš Tesař ….................................................................................

 

Miroslav Ujčík : starosta…................................................................................

 

Marie Chromá : místostarostka …................................................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 28.8.2013

Sňato dne 13.9.2013

Dobrý den, 
oznamuji  Vám tímto, že v pondělí 31.10.2011 budou upraveny   úřední  hodiny stavebního úřadu takto: 8:00 – 12:00 a 13:00 –  15:00.
Prosím o zveřejnění této informace v rámci  Vaší  obce.
 
Děkuji.
 
Kristýna  Hortová
Stavební  úřad Budišov
tel:  568 875 891

 

 

 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.15/2012

konaného dne 3.10.2012

 

Začátek:18:00

Konec: 20.50

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Musil Luboš,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá,Tomáš Tesař

Nepřítomni:0

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.14

4))Jubileum

5)Projednání a zhodnocení provedení nové obecní studny u hřiště

6)Projednání nabídky od firmy AVE

7)Dotace z MMR

8)Projednání a schválení optické sítě MR Horácko

9)Projednání vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku

10)Různé

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení č.01/15/2012

odpovědnost:zastupitelstvo obce Kojatín,termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

 

Usneseníč.02/15/2012

Odpovědnost: zastupitelsto obce Kojatín, termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.14 k němu nebyly žádné připomínky

 

Usnesení 03/15/2012/ZO-Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí ,

žádné připomínky k zápisu č.14 nejsou

odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdrželi se 0

 

Ad4)V měsíci říjnu bude mít životní jubileum pan Petr Švaříček a v listopadu paní Marie Smejkalová.

 

Usnesení 04/15/2012/Za obec Kojatín půjde blahopřát panu Švaříčkovi Marie Chromá a Miroslav Ujčík, paní Smejkalové Jaroslav Nováček a Rudolf Pavlík.

odpovědnost:zastupitelstvo obce Kojatín,termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

Ad5)Starosta informoval zastupitelstvo obce o průměrných cenách za kopanou studnu o průměru 1,3 m, která činí 4.500,- - 5.500,- za 1 m .

Tomáš Tesař informoval zastupitelstvo o další možnosti zásobárny vody na hřišti. Jde o betonové jímky s pojezdovým betonovým víkem.Předložil zastupitelstvu podrobný rozpočet jímek i prací.

 

Usnesení 05/15/2012/ZO-Zastupitelstvo vybralo variantu betonových zemních zásobníků vody a vrtané studny.

odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

Ad6)Firma AVE poslala cenovou nabídku na svoz tuhého komunálního odpadu, kterou zastupitelstvo projednalo a porovnalo se součanou svozovou firmou.

Usnesení 06/15/2012/ZO-Zastupitelstvo obce Kojatín bere toto na vědomí. Ještě bude firma AVE oslovena kvůli doplňujícím informacím ohledně nejasností ceny za dopravu včetně manipulace s odpadem.

odpovědnost:Starosta obce, termín 30.11.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

 

Ad7)Starosta informoval ZO Kojatín se stavem dokončení oplocení víceúčelového hřiště.

 

 

Usnesení 07/15/2012/ZO obce Kojatín bere toto na vědomí.Vyhotoví se provozní řád, který bude viditelně vyvěšen a prozatím zůstane hřiště odemčeno pro využití všech občanů obce.

odpovědnost:ZO Kojatín , termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

ad8) ZO Kojatín projednalo a schválilo projekt optické sítě MR Horácko.

 

Usnesení 8/15/2012/ZO obce Kojatín schvaluje projektovou dokumentaci optické sítě MR Horácko

odpovědnost:ZO Kojatín s touto projektovou dokumentací souhlasí, termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

ad9)ZO Kojatín projednalo a schválilo vyřazení drobného dlouhodobého majetku obce.

 

Usnesení9/15/2012 Zastupitelstvo projednalo a určilo drobný krátkodobý majetek k vyřazení

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad10) Různé

a)K novým zahradním strojům se pořídí provozní deníky a jako správce je určen pan Petr Švaříček. Zapůjčovat občanům Kojatína se budou zdarma, pouze je vrátí s plnou nádrží nebo zaplatí benzín.

Usnesení 10a/15/2012 Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí

odpovědnost: Petr Švaříček , termín 3.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

b)ZO Kojatín projednalo žádost o odprodej pozemku p.č. 18/12 v k.ú Kojatín manželům Lence a Miroslavovi Ujčíkovým

 

Usnesení 10b/15/2012Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje prodej pozemku p.č.18/12 manželům Ujčíkovým. Záměr o odprodeji tohoto pozemku byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 10.10.2012 a sňat 12.11.2012

 

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

c)ZO Kojatín projednalo žádost o odprodej pozemku p.č. 18/11 a18/10 v k.ú. Kojatín Marii Chromé

Usnesení 10c)/15/2012 Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje prodej pozemku p.č. 18/11 a 18/10 Marii Chromé. Záměr o odprodeji tohoto pozemku byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 10.10.2012 a sňat 12.11.2012

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdrželse 0

 

d)ZO projednalo žádost o odprodej pozemku p.č. 212/2 v k.ú. Kojatín panu Tomáši Tesařovi.

Usnesení: 10d/15/2012 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 212/2 Tomáši Tesařovi. Záměr o odprodeji tohoto pozemku byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 10.10.2012 a sňat 12.11.2012

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

 

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

 

Luboš Musil ….................................................................................

 

Miroslav Ujčík starosta …................................................................................

 

Marie Chromá místostarostka …................................................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 10.10..2012

Sňato dne 27.10.2012

 

Aktuální informace

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín, č. 8/2019

konaného dne 7.8.2019

 

 

 

Začátek: 17.00

Konec : 18.30

Přítomni: Ujčík Miroslav, Chromá Marie, Tesař Tomáš, Kenovský Zdeněk, Chromý Karel,

Ujčíková Lenka, Musil uboš

 

 

 

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Připomínky k zápisu č. 7/2019

 4. Odkup části pozemku p.č.24/1 -29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9

 5. Projednání smlouvy o dílo s firmou Colas

 6. Finanční a kontrolní výbor

 7. Změny rozpočtů

 8. Pachtovní smlouva

 9. Poptávka na odkup kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků 212/3 a 215

 10. Různé

   

         1.  

 

ad1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Usnesení 01/08/2019 Ověřovatelé zápisu jsou Tomáš Tesař a Zdeněk Kenovský. Zapisovatel je Marie Chromá. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad2)ZO bylo seznámeno s programem jednání

 

Usnesení 02/08/2019 ZO schvaluje program jednání

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad3) Po přečtení zápisu č.7/2019 nebyly připomínky

 

Usnesení 03/08/2019 ZO bere na vědomí

 

ad4) ZO projednalo odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále byla projednána směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín.Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019.

 

 

Usnesení 04/08/2019 ZO schvaluje odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále schvaluje směnu části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín. Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad5) ZO projednalo Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v dolní části obce směrem ke hřišti. Cena za dílo je ve výši 309 198,- Kč

 

Usnesení 05/08/2019 ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v částce 309 198,-Kč. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) ZO bylo seznámeno se zprávou finančního výboru a kontrolního výboru, kde nebylo shledáno žádných závad.

 

Usnesení 06/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

 

ad7)ZO bylo seznámeno se změnami rozpočtu

 

Usnesení 07/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

ad8)ZO projednalo Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst.

 

 

Usnesení 08/08/2019 ZO schvaluje Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad9) ZO projednalo možný prodej Kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků p.č.212/3 a p.č.215 o celkové rozloze 1751 m2.

 

Usnesení 09/09/2019 ZO schvaluje prodej Kulturního domu a přilehlých pozemků. Cena bude určena na základě znaleckého posudku. K jednání se zájemci je pověřen starosta obce Miroslav Ujčík. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad10) Různé

a)ZO bylo seznámeno se stavem nedostatečného třídění odpadů v obci

 

Usnesení 10a/09/2019 ZO schvaluje doobjednání dalších kontejnerů na plast a papír.

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

b) Bude zadána poptávka na strojní čištění víceúčelového hřiště. Pověřen Karel Chromý

 

 

Zapsal: Marie Chromá .......................................................

Ověřovatelé: Zdeněk Kenovský.........................................

Tomáš Tesař..................................................

Starosta: Miroslav Ujčík.....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 14.8.2019

Sňato: 31.8.2019


	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 29.7.2019
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m


zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 8/2019, které se bude konat dne 
7.8.2019 v 17:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.7/2018
4)Odkup části pozemku p.č.24/1 29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č.18/9
5) Projednání smlouvy o dílo fa Colas
6) Finanční a kontrolní výbor 
7)Změny rozpočtů
8)Pachtovní smlouva
9)Poptávka na odkup Kulturáku p.č.21 a přilehlé pozemky 212/3 a 215
10)Různé

Vyvěšeno dne: 29.7.2019
Sńato dne: 7.8.2019