Současnost

Dobrý den,
příští týden 29.7 –2.8.2019 neordinuji.
Zastupuje MUDr. Fialová
Zdraví
Bušek

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín, č. 19/2013, konaného dne 13. 2. 2013

Začátek:18:30

Konec:19:45

 

Přítomni: Ujčík Miroslav, Pavlík Rudolf, Musil Luboš, Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček, Marie Chromá, Tomáš Tesař

Nepřítomni: 0

Host: Josef Sysel

 

Program:

1) Schválení programu

2) Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3) Připomínky k zápisu č.18

4) Projednání dlouhodobého pronájmu rybníka Mrhovec

5) Projednání žádosti okrsku 21

6) Informace o vstupu obce Kojatín do MAS Oslavka

7) Obecní studny

8) Projednání zakoupení ochranných rukavic pro hasiče jednotky JPOV

9) Odročení stavebního povolení na rekonstrukci KD

10) ESKO-T – karty na sběrný dvůr

11) Různé

 

ad1) Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 01/19/2013

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 13. 2. 2013

Usnesení: Program byl přijat 7hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu, kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usnesení č. 02/19/2013

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 13. 2. 2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3) Po přečtení zápisu č.18 k němu nebyla připomínka

Usnesení 03/19/2013/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 13.2.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 0

 

Ad4) Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Wotan Forest a.s.Lesní školky Budišov. Měli by zájem o odkoupení rybníka nebo jeho dlouhodobý pronájem alespoň na 5 let. ZO Kojatín má k dalšímu jednání tento návrh-povolení pouze čerpání vody, a to na 2 příští roky. Přesně vymezit podmínky – minimální hladina vody, určit za jakých podmínek může být smlouva předčasně ukončena.

Usnesení 04/19/2013 Prodej - 6 proti, 1 pro, zdržel se 0

Dlouhodobý pronájem rybničního tělesa Mrhovec – proti 7,pro0, zdržel se 0

Umožnění odběru vody za přesně daných podmínek, které budou určeny ve

smlouvě a její platnost by končila 31.12.2014 – pro 7, proti 0, zdržel se 0

Odpovědnost: Starosta obce Miroslav Ujčík, termín do 31.3.2013

 

ad5) ZO Kojatín projednalo žádost hasičů okrsek 21 o finanční příspěvek

Usnesení 05/19/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek hasičům okrsku 21 příspěvek ve výši

Kč 1000,-

Odpovědnost: Starosta obce Miroslav Ujčík

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad6) Starosta informoval zastupitele o vstupu obce Kojatín do sdružení MAS Oslavka. Jde o sdružení , kde bude možnost získat dotace nejenom pro obce, ale i pro podnikatele a místních sdružení.

Usnesení 06 /19/2013 ZO dodatečně schválilo vstup do MAS Oslavka

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín 13. 2. 2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy , proti 0, zdržel se 0

 

d7)Starosta seznámil zastupitele, že zahájil jednání ohledně územního řízení na povolení stavby jímky vody a dokončení vrtů vody.

Usnesení 7/19/2013 ZO Kojatín bere toto na vědomí

odpovědnost: Starosta obce Miroslav Učík

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad8) ZO projednalo nákup 5 párů ochranných rukavic pro jednotku JPOV. Dále bude provedeno školení jednotky JPOV.

Usnesení 8/19/2013 ZO Kojatín nákup rukavic schvaluje

Odpovědnost: Petr Švaříček – starosta SDH, termín do 30.4.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad9) ZO Kojatín projednalo odročení stavebního povolení na rekonstrukci Kulturního domu. Důvodem je nedostatek financí na zahájení stavby.

Usnesení 09/19/2013 ZO Kojatín schvaluje odročení stavby

Odpovědnost: Starosta obce, termín do 31.5.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad10) Informace firmy ESKO-T- občané, kteří mají trvalý pobyt v obci a platí svoz odpadů, budou dostávat karty na sběrný dvůr. Občané, kteří mají trvalý pobyt jinde, ale platí poplatek v Kojatíně si budou moci kartu půjčit na Obecním úřadě. Svoz TKO v letních měsících bude každých 14 dní v pondělí.

Usnesení 10/19/2013 ZO bere toto na vědomí

 

ad11) Různé

Starosta SDH dal na vědomí, že v sobotu 23.2.2013 bude probíhat vyklizení hasičské zbrojnice a

probourání dveří do přilehlého skladu.

Starosta osloví pana Petra Henkera kvůli odkoupení pozemku za hasičskou zbrojnicí ,cca 6m2

Byl podán návrh na pořízení zásobníků na posyp místní komunikace v zimním období. Zjistí se

možnosti a ceny.

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík :starosta…................................................................................

Marie Chromá:místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 20.2.2013

Sňato dne 8.3.2013

 


 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.18/2012 konaného dne 28.12.2012

 

Začátek:18:00

Konec: 19.30

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Musil Luboš,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař

Nepřítomni:0

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.17

4)Projednání a schválení změny rozpočtu č.4 na rok 2012

5)Projednání a schválení vyhlášky o odpadech

6)Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013

7)Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2013-2016

8)Projednání výše ceny dárkového balíčku na rok 2013

9)Projednání ochrany majetku v zastoupení bezpečnostní agenturou

10)Projednání daru pro charitu Třebíč

11)Projednání žádosti na POV pro rok 2013

12)Různé

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č.01/18/2012

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.12.2012

Usnesení: Program byl přijat 7hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usneseníč.02/18/2012

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.17 k němu byla připomínka ohledně vrtů viz. bod 8/17/2012

Usnesení 03/18/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí ,

Připomínka k zápisu č.17 – starosta zastupitele obeznámil, že vrty byly již zhotoveny, a to dne 21.12.2012. Na hřišti je hloubka vrtu 27m a u kulturního domu 30m.

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdrželi se 0

 

Ad4)ZO Kojatín projednalo a schválilo změny rozpočtu č.4. Na rok 2012. Změny byly vyvěšeny na elektronické a úřední desce dne 5.12.2012 a sňaty 28.12.2012.

Usnesení 04/18/2012 ZO obce Kojatín schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2012 7 členy bez výhrad

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad5) ZO Kojatín projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení 05/18/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku 7 hlasy

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce, termín platnost nové vyhlášky je od 1.1.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad6) a)ZO Projednalo a schválilo rozpočet na rok 2013 , 7 členy bez výhrad

Usnesení 06 /18/2012 ZO schvaluje rozpočet na rok 2013

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy , proti 0, zdržel se 0

 

d7)ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2013-2016

Usnesení 7/18/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled , 7 členy bez výhrad

odpovědnost: Zastupitelstvo obce 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad8) ZO Kojatín projednalo a stanovilo výši ceny dárkového balíčku do 500,-

Usnesení 8/18/2012 ZO obce Kojatín bere toto na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce , termín rok 2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad9) ZO Kojatín projednalo nabídku bezpečnostní agentury na ochranu majetku a občanů. Byla prezentována ve Vladislavi 4.12.2012.Této nabídky nebude prozatím využito

Usnesení 09/18/2012 Obec Kojatín prozatím nabídku bezpečnostní agentury nevyužije.

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad10) ZO Kojatín projednalo žádost o finanční příspěvek organizace Charita Třebíč. Na tuto žádost bude uvolněno 1000,-.

Usnesení 10/18/2012 ZO schvaluje finanční dar pro Charitu třebíč ve výši 1000,-

Odpovědnost : ZO Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad11) ZO Kojatín projednalo žádost na POV na rok 2013. V roce 2013 je záměrem opravit místní komunikaci, a to křižovatku v horní části obce.

Usnesení 11/18/2012 ZO Kojatín bere toto na vědomí

Odpovědnost : Starosta obce Miroslav Ujčík, 31.1.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad12) Různé

a) Starosta obce dává příkaz k provedení inventury ke dni 31.12.2012

Finanční komise: Švaříček Petr, Tesař Tomáš, Musil Luboš

Kontrolní komise:Pavlík Rudolf, Tesař Tomáš, Nováček Jaroslav

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík starosta …................................................................................

Marie Chromá místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 2.1.2013

Sňato dne 18.1.2013


 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.17/2012 konaného dne 28.11.2012

 

Začátek:18:00

Konec: 19.30

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Musil Luboš,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá

Nepřítomni:Tomáš Tesař - omluven

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.16

4)Projednání záměru prodeje části parcely p.č. 249

5)Projednání vyhlášky o odpadech

6)Projednání prodeje pozemků pč. 18/12, 18/11, 18/10, 212/2 v KÚ Kojatín

7)Projednání zadání projektu na Uložení zásobníků požární vody

8)Projednání zadání zhotovení vrtů

9)Různé - projednání a schválení změn rozpočtu č.3 na rok 2012

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č.01/17/2012

odpovědnost:zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.11.2012

Usnesení: Program byl přijat 6 hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usneseníč.02/17/2012

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 28.11.2012

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.16 k němu nebyly žádné připomínky

Usnesení 03/17/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí ,

žádné připomínky k zápisu č.16 nejsou

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.11.2012

Usnesení bylo přijato 6 hlasy,proti 0,zdrželi se 0

 

Ad4)ZO projednalo žádost pana Lubomíra Krejčího o odprodej části pozemku p.č. 249 v KÚ Kojatín

Usnesení 04/17/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín tuto žádost bere na vědomí s podmínkou, že parcela bude zaměřena na náklady žadatele a dále rozdělena tak, aby zůstaly 3m podél hrany stávající komunikace v majetku obce. Záměr o odprodeji tohoto pozemku byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 5.12.2012 a sňat 5.1.2013

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad5) Vyhláška o odpadech byla konzultována na Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR. Schválena bude na příštím zastupitelstvu

Usnesení 05/17/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Odpovědnost: Starosta Miroslav Ujčík 31.12.2012

 

ad6) a)ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 18/12 v KÚ Kojatín manželům Lence a Miroslavovi Ujčíkovým, za cenu 10,- Kč za m2.

b)ZO schvaluje prodej pozemků p.č.18/11a 18/10 v KÚ Kojatín Marii Chromé, za cenu 10,- Kč za m2

Usnesení 06 a,b/17/2012 ZO schvaluje tento prodej 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

c)ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 212/2 v KÚ Kojatín Tomáši Tesařovi, za cenu 5,-Kč za m2. Pozemek bude znovu zaměřen na náklady kupujícího, aby se přesně určily současné hranice pozemku. Dále bude pozemek rozdělěn tak, aby zůstaly 3 m podél hrany stávající komunikace v majetku obce.

 1. Usnesení 06 c/17/2012 ZO schvaluje tento prodej 4 hlasy, proti 1, zdržel se 1

 

ad7)ZO projednalo zadání zhotovení projektu na uložení zásobníků požární vody, které je zapotřebí k územnímu řízení.

Usnesení 7/17/2012 Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí. Bude oslovena firma Domy D.N.E.S.

odpovědnost: Miroslav Ujčík , termín II. čtvrtletí 2013

Usnesení bylo přijato 6hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad8) ZO projednalo zadání zhotovení vrtů u kulturního domu a na hřišti ještě v letošním roce . Vrty zhotoví firma Matoušek z Třebíče.

Usnesení 8/17/2012 ZO obce Kojatín bere toto na vědomí

Odpovědnost: starosta obce Miroslav Ujčík, termín II. Čtvrtletí 2013

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

d9) ZO Kojatín projednalo a schválilo změny rozpočtu č.3 na rok 2012. Změny byly vyvěšeny na elektronické a úřední desce dne 7.11.2012 a sňaty 23.11.2012

Usnesení 09/17/2012 ZO zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje změnu rozpočtu č.3 na rok 2012

6 členy bez výhrad.

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 28.11.2012

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík starosta …................................................................................

Marie Chromá místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 5.12.2012

Sňato dne 21.12.2012


 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.16/2012 konaného dne 31.10.2012

 

Začátek:18:30

Konec: 20.30

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Musil Luboš,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá,Tomáš Tesař

Nepřítomni:0

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.15

4)Projednání a schválení změny Územního plánu obce Kojatín

5)Projednání vyhlášky o odpadech

6)Různé

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení č.01/16/2012

odpovědnost:zastupitelstvo obce Kojatín,termín 31.10.2012

Usnesení: Program byl přijat 7 hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usneseníč.02/16/2012

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 31.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.15 k němu nebyly žádné připomínky

Usnesení 03/16/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí ,

žádné připomínky k zápisu č.15 nejsou

odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 31.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdrželi se 0

 

Ad4)Starosta přečetl zastupitelům kompletní návrh na změnu Z1 územního plánu obce Kojatín.Poté měli všichni možnost si přiloženou dokumentaci prohlédnout.Připomínky byly k likvidaci odpadních vod, kde ZO požaduje zřízení čističky odpadních vod.

Usnesení 04/16/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje pořízení Změny č.1 Územního plánu Kojatín na základě žádosti Markéty Horákové, Javorová 1044, 674 01 Třebíč zastoupené na základě plné moci firmou AGRO 2000, s.r.o., U Barborky 1, 674 01, Třebíč

Připomínka k předloženému návrhu se týká likvidace odpadních vod v objektu, kde zastupitelstvo požaduje čističku odpadních vod.

odpovědnost:Určeným zastupitelem byl ve věci pořizování Změny č.1 Územního plánu Kojatín schválen starosta Miroslav Ujčík

Usnesení: ZO souhlasí se Změnou č.1 Územního plánu Kojatín, bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

ad5)Předběžně byla projednána vyhláška o odpadech.Ještě bude dán požadavek ohledně určování výše poplatku za odpad na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MVČR.

Usnesení 05/16/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Odpovědnost: Starosta Miroslav Ujčík 15.11.2012

 

ad) Různé

a) Byly vyhodnoceny nabídky firem na svoz odpadu, Esko -T a AVE. Byla vybrána stávájící firma Esko-T. Tato firma bude oslovena, aby byly přesně určeny termíny odvozu TKO v letním období a dále vzneseme požadavek na další svozy v letních měsících, tak aby svozy TKO byly 2x za měsíc.

Usnesení 6a/16/2012 Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí

odpovědnost: Miroslav Ujčík 31.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík starosta …................................................................................

Marie Chromá místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 7.11..2012

Sňato dne 23.11.2012

Aktuální informace

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

 

 

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín, č. 8/2019

konaného dne 7.8.2019

 

 

 

Začátek: 17.00

Konec : 18.30

Přítomni: Ujčík Miroslav, Chromá Marie, Tesař Tomáš, Kenovský Zdeněk, Chromý Karel,

Ujčíková Lenka, Musil uboš

 

 

 

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Připomínky k zápisu č. 7/2019

 4. Odkup části pozemku p.č.24/1 -29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9

 5. Projednání smlouvy o dílo s firmou Colas

 6. Finanční a kontrolní výbor

 7. Změny rozpočtů

 8. Pachtovní smlouva

 9. Poptávka na odkup kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků 212/3 a 215

 10. Různé

   

         1.  

 

ad1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Usnesení 01/08/2019 Ověřovatelé zápisu jsou Tomáš Tesař a Zdeněk Kenovský. Zapisovatel je Marie Chromá. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad2)ZO bylo seznámeno s programem jednání

 

Usnesení 02/08/2019 ZO schvaluje program jednání

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad3) Po přečtení zápisu č.7/2019 nebyly připomínky

 

Usnesení 03/08/2019 ZO bere na vědomí

 

ad4) ZO projednalo odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále byla projednána směna části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín.Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019.

 

 

Usnesení 04/08/2019 ZO schvaluje odkup části pozemku 24/1 v kú Kojatín. o výměře 29m2 za cenu 20,-za 1m2 od Rybářství Kolář. Dále schvaluje směnu části pozemku p.č.24/1 za p.č. 18/9 v kú. Kojatín. Záměr odkupu a směny byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 2.1.2019 a sňat 21.1.2019. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad5) ZO projednalo Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v dolní části obce směrem ke hřišti. Cena za dílo je ve výši 309 198,- Kč

 

Usnesení 05/08/2019 ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Colas na opravu místní komunikace v částce 309 198,-Kč. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad6) ZO bylo seznámeno se zprávou finančního výboru a kontrolního výboru, kde nebylo shledáno žádných závad.

 

Usnesení 06/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

 

ad7)ZO bylo seznámeno se změnami rozpočtu

 

Usnesení 07/08/2019 ZO bere na vědomí

 

 

ad8)ZO projednalo Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst.

 

 

Usnesení 08/08/2019 ZO schvaluje Pachtovní smlouvu s Družstvem vlastníků půdy Ametyst. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad9) ZO projednalo možný prodej Kulturního domu č.p. 21 a přilehlých pozemků p.č.212/3 a p.č.215 o celkové rozloze 1751 m2.

 

Usnesení 09/09/2019 ZO schvaluje prodej Kulturního domu a přilehlých pozemků. Cena bude určena na základě znaleckého posudku. K jednání se zájemci je pověřen starosta obce Miroslav Ujčík. Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad10) Různé

a)ZO bylo seznámeno se stavem nedostatečného třídění odpadů v obci

 

Usnesení 10a/09/2019 ZO schvaluje doobjednání dalších kontejnerů na plast a papír.

Schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

 

b) Bude zadána poptávka na strojní čištění víceúčelového hřiště. Pověřen Karel Chromý

 

 

Zapsal: Marie Chromá .......................................................

Ověřovatelé: Zdeněk Kenovský.........................................

Tomáš Tesař..................................................

Starosta: Miroslav Ujčík.....................................................

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 14.8.2019

Sňato: 31.8.2019


	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 29.7.2019
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m


zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 8/2019, které se bude konat dne 
7.8.2019 v 17:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.7/2018
4)Odkup části pozemku p.č.24/1 29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č.18/9
5) Projednání smlouvy o dílo fa Colas
6) Finanční a kontrolní výbor 
7)Změny rozpočtů
8)Pachtovní smlouva
9)Poptávka na odkup Kulturáku p.č.21 a přilehlé pozemky 212/3 a 215
10)Různé

Vyvěšeno dne: 29.7.2019
Sńato dne: 7.8.2019