Současnost

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín, č. 19/2013, konaného dne 13. 2. 2013

Začátek:18:30

Konec:19:45

 

Přítomni: Ujčík Miroslav, Pavlík Rudolf, Musil Luboš, Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček, Marie Chromá, Tomáš Tesař

Nepřítomni: 0

Host: Josef Sysel

 

Program:

1) Schválení programu

2) Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3) Připomínky k zápisu č.18

4) Projednání dlouhodobého pronájmu rybníka Mrhovec

5) Projednání žádosti okrsku 21

6) Informace o vstupu obce Kojatín do MAS Oslavka

7) Obecní studny

8) Projednání zakoupení ochranných rukavic pro hasiče jednotky JPOV

9) Odročení stavebního povolení na rekonstrukci KD

10) ESKO-T – karty na sběrný dvůr

11) Různé

 

ad1) Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 01/19/2013

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 13. 2. 2013

Usnesení: Program byl přijat 7hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu, kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usnesení č. 02/19/2013

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 13. 2. 2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3) Po přečtení zápisu č.18 k němu nebyla připomínka

Usnesení 03/19/2013/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 13.2.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 0

 

Ad4) Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Wotan Forest a.s.Lesní školky Budišov. Měli by zájem o odkoupení rybníka nebo jeho dlouhodobý pronájem alespoň na 5 let. ZO Kojatín má k dalšímu jednání tento návrh-povolení pouze čerpání vody, a to na 2 příští roky. Přesně vymezit podmínky – minimální hladina vody, určit za jakých podmínek může být smlouva předčasně ukončena.

Usnesení 04/19/2013 Prodej - 6 proti, 1 pro, zdržel se 0

Dlouhodobý pronájem rybničního tělesa Mrhovec – proti 7,pro0, zdržel se 0

Umožnění odběru vody za přesně daných podmínek, které budou určeny ve

smlouvě a její platnost by končila 31.12.2014 – pro 7, proti 0, zdržel se 0

Odpovědnost: Starosta obce Miroslav Ujčík, termín do 31.3.2013

 

ad5) ZO Kojatín projednalo žádost hasičů okrsek 21 o finanční příspěvek

Usnesení 05/19/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek hasičům okrsku 21 příspěvek ve výši

Kč 1000,-

Odpovědnost: Starosta obce Miroslav Ujčík

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad6) Starosta informoval zastupitele o vstupu obce Kojatín do sdružení MAS Oslavka. Jde o sdružení , kde bude možnost získat dotace nejenom pro obce, ale i pro podnikatele a místních sdružení.

Usnesení 06 /19/2013 ZO dodatečně schválilo vstup do MAS Oslavka

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín 13. 2. 2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy , proti 0, zdržel se 0

 

d7)Starosta seznámil zastupitele, že zahájil jednání ohledně územního řízení na povolení stavby jímky vody a dokončení vrtů vody.

Usnesení 7/19/2013 ZO Kojatín bere toto na vědomí

odpovědnost: Starosta obce Miroslav Učík

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad8) ZO projednalo nákup 5 párů ochranných rukavic pro jednotku JPOV. Dále bude provedeno školení jednotky JPOV.

Usnesení 8/19/2013 ZO Kojatín nákup rukavic schvaluje

Odpovědnost: Petr Švaříček – starosta SDH, termín do 30.4.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad9) ZO Kojatín projednalo odročení stavebního povolení na rekonstrukci Kulturního domu. Důvodem je nedostatek financí na zahájení stavby.

Usnesení 09/19/2013 ZO Kojatín schvaluje odročení stavby

Odpovědnost: Starosta obce, termín do 31.5.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad10) Informace firmy ESKO-T- občané, kteří mají trvalý pobyt v obci a platí svoz odpadů, budou dostávat karty na sběrný dvůr. Občané, kteří mají trvalý pobyt jinde, ale platí poplatek v Kojatíně si budou moci kartu půjčit na Obecním úřadě. Svoz TKO v letních měsících bude každých 14 dní v pondělí.

Usnesení 10/19/2013 ZO bere toto na vědomí

 

ad11) Různé

Starosta SDH dal na vědomí, že v sobotu 23.2.2013 bude probíhat vyklizení hasičské zbrojnice a

probourání dveří do přilehlého skladu.

Starosta osloví pana Petra Henkera kvůli odkoupení pozemku za hasičskou zbrojnicí ,cca 6m2

Byl podán návrh na pořízení zásobníků na posyp místní komunikace v zimním období. Zjistí se

možnosti a ceny.

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík :starosta…................................................................................

Marie Chromá:místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 20.2.2013

Sňato dne 8.3.2013

 


 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.18/2012 konaného dne 28.12.2012

 

Začátek:18:00

Konec: 19.30

 

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Musil Luboš,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá, Tomáš Tesař

Nepřítomni:0

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.17

4)Projednání a schválení změny rozpočtu č.4 na rok 2012

5)Projednání a schválení vyhlášky o odpadech

6)Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013

7)Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2013-2016

8)Projednání výše ceny dárkového balíčku na rok 2013

9)Projednání ochrany majetku v zastoupení bezpečnostní agenturou

10)Projednání daru pro charitu Třebíč

11)Projednání žádosti na POV pro rok 2013

12)Různé

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č.01/18/2012

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.12.2012

Usnesení: Program byl přijat 7hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usneseníč.02/18/2012

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.17 k němu byla připomínka ohledně vrtů viz. bod 8/17/2012

Usnesení 03/18/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí ,

Připomínka k zápisu č.17 – starosta zastupitele obeznámil, že vrty byly již zhotoveny, a to dne 21.12.2012. Na hřišti je hloubka vrtu 27m a u kulturního domu 30m.

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdrželi se 0

 

Ad4)ZO Kojatín projednalo a schválilo změny rozpočtu č.4. Na rok 2012. Změny byly vyvěšeny na elektronické a úřední desce dne 5.12.2012 a sňaty 28.12.2012.

Usnesení 04/18/2012 ZO obce Kojatín schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2012 7 členy bez výhrad

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad5) ZO Kojatín projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení 05/18/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku 7 hlasy

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce, termín platnost nové vyhlášky je od 1.1.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad6) a)ZO Projednalo a schválilo rozpočet na rok 2013 , 7 členy bez výhrad

Usnesení 06 /18/2012 ZO schvaluje rozpočet na rok 2013

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy , proti 0, zdržel se 0

 

d7)ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2013-2016

Usnesení 7/18/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled , 7 členy bez výhrad

odpovědnost: Zastupitelstvo obce 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad8) ZO Kojatín projednalo a stanovilo výši ceny dárkového balíčku do 500,-

Usnesení 8/18/2012 ZO obce Kojatín bere toto na vědomí

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce , termín rok 2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad9) ZO Kojatín projednalo nabídku bezpečnostní agentury na ochranu majetku a občanů. Byla prezentována ve Vladislavi 4.12.2012.Této nabídky nebude prozatím využito

Usnesení 09/18/2012 Obec Kojatín prozatím nabídku bezpečnostní agentury nevyužije.

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad10) ZO Kojatín projednalo žádost o finanční příspěvek organizace Charita Třebíč. Na tuto žádost bude uvolněno 1000,-.

Usnesení 10/18/2012 ZO schvaluje finanční dar pro Charitu třebíč ve výši 1000,-

Odpovědnost : ZO Kojatín, termín 28.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad11) ZO Kojatín projednalo žádost na POV na rok 2013. V roce 2013 je záměrem opravit místní komunikaci, a to křižovatku v horní části obce.

Usnesení 11/18/2012 ZO Kojatín bere toto na vědomí

Odpovědnost : Starosta obce Miroslav Ujčík, 31.1.2013

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad12) Různé

a) Starosta obce dává příkaz k provedení inventury ke dni 31.12.2012

Finanční komise: Švaříček Petr, Tesař Tomáš, Musil Luboš

Kontrolní komise:Pavlík Rudolf, Tesař Tomáš, Nováček Jaroslav

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík starosta …................................................................................

Marie Chromá místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 2.1.2013

Sňato dne 18.1.2013


 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.17/2012 konaného dne 28.11.2012

 

Začátek:18:00

Konec: 19.30

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Musil Luboš,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá

Nepřítomni:Tomáš Tesař - omluven

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.16

4)Projednání záměru prodeje části parcely p.č. 249

5)Projednání vyhlášky o odpadech

6)Projednání prodeje pozemků pč. 18/12, 18/11, 18/10, 212/2 v KÚ Kojatín

7)Projednání zadání projektu na Uložení zásobníků požární vody

8)Projednání zadání zhotovení vrtů

9)Různé - projednání a schválení změn rozpočtu č.3 na rok 2012

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č.01/17/2012

odpovědnost:zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.11.2012

Usnesení: Program byl přijat 6 hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usneseníč.02/17/2012

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 28.11.2012

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.16 k němu nebyly žádné připomínky

Usnesení 03/17/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí ,

žádné připomínky k zápisu č.16 nejsou

Odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 28.11.2012

Usnesení bylo přijato 6 hlasy,proti 0,zdrželi se 0

 

Ad4)ZO projednalo žádost pana Lubomíra Krejčího o odprodej části pozemku p.č. 249 v KÚ Kojatín

Usnesení 04/17/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín tuto žádost bere na vědomí s podmínkou, že parcela bude zaměřena na náklady žadatele a dále rozdělena tak, aby zůstaly 3m podél hrany stávající komunikace v majetku obce. Záměr o odprodeji tohoto pozemku byl vyvěšen na elektronické a úřední desce 5.12.2012 a sňat 5.1.2013

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad5) Vyhláška o odpadech byla konzultována na Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR. Schválena bude na příštím zastupitelstvu

Usnesení 05/17/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Odpovědnost: Starosta Miroslav Ujčík 31.12.2012

 

ad6) a)ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 18/12 v KÚ Kojatín manželům Lence a Miroslavovi Ujčíkovým, za cenu 10,- Kč za m2.

b)ZO schvaluje prodej pozemků p.č.18/11a 18/10 v KÚ Kojatín Marii Chromé, za cenu 10,- Kč za m2

Usnesení 06 a,b/17/2012 ZO schvaluje tento prodej 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

c)ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 212/2 v KÚ Kojatín Tomáši Tesařovi, za cenu 5,-Kč za m2. Pozemek bude znovu zaměřen na náklady kupujícího, aby se přesně určily současné hranice pozemku. Dále bude pozemek rozdělěn tak, aby zůstaly 3 m podél hrany stávající komunikace v majetku obce.

  1. Usnesení 06 c/17/2012 ZO schvaluje tento prodej 4 hlasy, proti 1, zdržel se 1

 

ad7)ZO projednalo zadání zhotovení projektu na uložení zásobníků požární vody, které je zapotřebí k územnímu řízení.

Usnesení 7/17/2012 Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí. Bude oslovena firma Domy D.N.E.S.

odpovědnost: Miroslav Ujčík , termín II. čtvrtletí 2013

Usnesení bylo přijato 6hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

ad8) ZO projednalo zadání zhotovení vrtů u kulturního domu a na hřišti ještě v letošním roce . Vrty zhotoví firma Matoušek z Třebíče.

Usnesení 8/17/2012 ZO obce Kojatín bere toto na vědomí

Odpovědnost: starosta obce Miroslav Ujčík, termín II. Čtvrtletí 2013

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

d9) ZO Kojatín projednalo a schválilo změny rozpočtu č.3 na rok 2012. Změny byly vyvěšeny na elektronické a úřední desce dne 7.11.2012 a sňaty 23.11.2012

Usnesení 09/17/2012 ZO zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje změnu rozpočtu č.3 na rok 2012

6 členy bez výhrad.

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce Kojatín, termín 28.11.2012

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík starosta …................................................................................

Marie Chromá místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 5.12.2012

Sňato dne 21.12.2012


 

Obec Kojatín

Zastupitelstvo obce Kojatín

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kojatín,č.16/2012 konaného dne 31.10.2012

 

Začátek:18:30

Konec: 20.30

Přítomni:Ujčík Miroslav,Pavlík Rudolf,Musil Luboš,Nováček Jaroslav,

Petr Švaříček,Marie Chromá,Tomáš Tesař

Nepřítomni:0

 

Program:

1)Schválení programu

2)Projednání a schválení ověřovatelů zápisu

3)Připomínky k zápisu č.15

4)Projednání a schválení změny Územního plánu obce Kojatín

5)Projednání vyhlášky o odpadech

6)Různé

 

ad1)Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

 

Usnesení č.01/16/2012

odpovědnost:zastupitelstvo obce Kojatín,termín 31.10.2012

Usnesení: Program byl přijat 7 hlasy,proti: 0,zdrželi se: 0

 

Ad2) ZO Kojatín projednalo a schválilo ověřovatele zápisu , kterými jsou Musil Luboš a Švaříček Petr

Usneseníč.02/16/2012

Odpovědnost: Zastupitelsto obce Kojatín, termín 31.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Ad3)Po přečtení zápisu č.15 k němu nebyly žádné připomínky

Usnesení 03/16/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín bere na vědomí ,

žádné připomínky k zápisu č.15 nejsou

odpovědnost:Zastupitelstvo obce Kojatín,termín 31.10.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdrželi se 0

 

Ad4)Starosta přečetl zastupitelům kompletní návrh na změnu Z1 územního plánu obce Kojatín.Poté měli všichni možnost si přiloženou dokumentaci prohlédnout.Připomínky byly k likvidaci odpadních vod, kde ZO požaduje zřízení čističky odpadních vod.

Usnesení 04/16/2012/Zastupitelstvo obce Kojatín schvaluje pořízení Změny č.1 Územního plánu Kojatín na základě žádosti Markéty Horákové, Javorová 1044, 674 01 Třebíč zastoupené na základě plné moci firmou AGRO 2000, s.r.o., U Barborky 1, 674 01, Třebíč

Připomínka k předloženému návrhu se týká likvidace odpadních vod v objektu, kde zastupitelstvo požaduje čističku odpadních vod.

odpovědnost:Určeným zastupitelem byl ve věci pořizování Změny č.1 Územního plánu Kojatín schválen starosta Miroslav Ujčík

Usnesení: ZO souhlasí se Změnou č.1 Územního plánu Kojatín, bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0

 

ad5)Předběžně byla projednána vyhláška o odpadech.Ještě bude dán požadavek ohledně určování výše poplatku za odpad na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MVČR.

Usnesení 05/16/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Odpovědnost: Starosta Miroslav Ujčík 15.11.2012

 

ad) Různé

a) Byly vyhodnoceny nabídky firem na svoz odpadu, Esko -T a AVE. Byla vybrána stávájící firma Esko-T. Tato firma bude oslovena, aby byly přesně určeny termíny odvozu TKO v letním období a dále vzneseme požadavek na další svozy v letních měsících, tak aby svozy TKO byly 2x za měsíc.

Usnesení 6a/16/2012 Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí

odpovědnost: Miroslav Ujčík 31.12.2012

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Zapsal: Jaroslav Nováček ….................................................................................

Ověřovatelé:Petr Švaříček ….................................................................................

Luboš Musil ….................................................................................

Miroslav Ujčík starosta …................................................................................

Marie Chromá místostarostka …................................................................................

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 7.11..2012

Sňato dne 23.11.2012

Aktuální informace

Návrh rozpočtu obce Kojatín na rok 2019                
                 
                 
Příjmy       Paragraf Položka      
                 
            Návrh 2019 Schválený 2018 Skutečný k
                31.11.2018
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti         1111 258 000,00 Kč 1 210 100,00 Kč 248 315,00 Kč
Daň z fyzických osob ze SVČ         1112 50 000,00 Kč   47 646,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob         1121 235 000,00 Kč   230 533,00 Kč
Daň z přidané hodnoty         1211 624 000,00 Kč   568 855,00 Kč
Poplatek z a likvidaci odpadů         1340 31 300,00 Kč   32 350,00 Kč
Poplatek ze psů         1341 2 500,00 Kč   2 500,00 Kč
Odvod loterií a podobných her         1351 8 000,00 Kč   7 323,00 Kč
Daň z nemovitosti         1511 165 000,00 Kč   140 100,00 Kč
          4111     33 708,00 Kč
          4122     127 000,00 Kč
          4216     933 000,00 Kč
Neinvestiční při.dotace ze stát.rozpočtu         4112 89 000,00 Kč 89 900,00 Kč 89 900,00 Kč
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl       2339   51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 52 000,00 Kč
Bytové hospodářství       3612   20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 98 523,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.       3639   7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 262,00 Kč
Činnost místní správy       6171   0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       6310   100,00 Kč 100,00 Kč 49,00 Kč
Nebytové hospodářství       3613   3 000 000,00 Kč    
Převody vlastním fondům       6330       13 762,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech       8115   179 512,00 Kč    
Příjmy celkem:           4 720 412,00 Kč 1 386 100,00 Kč 2 630 826,00 Kč
                 
Výdaje                
Ostatní záležitosti těžeb,průmyslu a energetiky       2119   2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 424,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací       2219     200 000,00 Kč 442 534,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy       2221   4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl       2339     500 000,00 Kč 1 944 133,00 Kč
Činnostregistrovaných církví       3330   6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč
Nebytové hospodářství       3613   4 200 000,00 Kč    
Sběr a svoz komunálních odpadů       3722   60 000,00 Kč 45 000,00 Kč 53 871,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       3745   40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 175 115,00 Kč
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny       3749   1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
Požární ochrana       5512   30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 358,00 Kč
Zastupitelstva obcí       6112   191 781,00 Kč 150 000,00 Kč 141 815,00 Kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění       6112   29 931,00 Kč 20 000,00 Kč 20 055,00 Kč
Volby do zastupitelstev       6115     0,00 Kč 19 946,00 Kč
Volby prezidenta republiky       6118     0,00 Kč 13 762,00 Kč
Činnost místní správy       6171   150 000,00 Kč 230 000,00 Kč 135 777,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       6310   5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 363,00 Kč
Převody vlastním účtům       6330       13 762,00 Kč
Ostatní finanční operace       6399       12 920,00 Kč
Ostatní činnosti j.n.       6409       150 000,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech       8115     162 400,00 Kč -531 209,00 Kč
                 
Výdaje celkem:           4 720 412,00 Kč 1 386 100,00 Kč 2 630 826,00 Kč
                 
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne. 11.12.2018                
Sňato dne 27.12.2018                
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022              
                 
  ROK       2019 2020 2021 2022
                 
  Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.       1300000 832165 832165 947165
Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010       1462000 1400000 1500000 1600000
Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020       55000 55000 55000 55000
Třída 3 Kapitálové příjmy-4030       3000020 20000 20000 20000
Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040       90000 90000 90000 90000
P1+P2+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci)       4462165 1565000 1665000 1765000
  KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM       5762165 2397165 2497165 2712165
  Investiční výdaje       4200000 0 0 0
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje       730000 760000 750000 740000
  Výdaje celkem (po konsolidaci)       4930000 760000 750000 740000
  -Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8124       0 800000 800000 800000
  KONSOLIDOVANÉÍ VÝDAJE CELKEM       4930000 1560000 1550000 1540000
P-V Hotovost běžného roku       -467835 5000 115000 225000
A+D Hotovost na konci roku       832165 832165 947165 1172165
                 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022                
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 11.12.2018                
Sňato dne :27.12.2018